Over Aedes

Privacyverklaring Aedes

Expert
Ilona Azar de Vlieger
Adviseur P&O

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren
 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

1. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, met inachtneming van de hiervoor uiteengezette uitgangspunten. De volgende doeleinden kunnen op voorhand worden aangegeven:

 • uitvoering en verbetering dienstverlening voor onze leden
 • inning van contributies
 • communicatie en verenigingsactiviteiten
 • en voorts alle doelen die voortvloeien uit de doelstellingen van de vereniging.

2. Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • uitvoering van overeenkomst
 • toestemming van betrokkene
 • voldoening aan wettelijke verplichtingen
 • gerechtvaardigde belangen van Aedes of derden.

3. Verstrekking aan derden

Wij mogen de door jou aan ons verstrekte gegevens alleen aan derde partijen geven als dit noodzakelijk is voor uitvoering van Aedes-doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij bij:

 • verzorging van de automatiseringsomgeving
 • verzorging van de (financiële) administratie
 • verzorging van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen alleen persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

4. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

7. Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

8. Klachten

Wij hebben vrijwillig een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Als je meent dat jouw persoonsgegevens ten onrechte in het bezit van Aedes zijn, dan kun je dat te allen tijde aangeven via [email protected]. Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9. Contact

Heb je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact met ons opnemen. 

Onze contactgegevens zijn:
Aedes vereniging van woningcorporaties 
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
+ 31 (0)88 233 37 00
[email protected]