Over Aedes

Privacyverklaring Aedes

Expert
Jannine Willemsen
Jannine Willemsen
Senior Administrateur / Functionaris Gegevensbescherming

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

1. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, met inachtneming van de hiervoor uiteengezette uitgangspunten. De volgende doeleinden kunnen op voorhand worden aangegeven:

 • uitvoering en verbetering dienstverlening voor onze leden
 • inning van contributies
 • communicatie en verenigingsactiviteiten
 • en voorts alle doelen die voortvloeien uit de doelstellingen van de vereniging.

2. Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • uitvoering van overeenkomst
 • toestemming van betrokkene
 • voldoening aan wettelijke verplichtingen
 • gerechtvaardigde belangen van Aedes of derden.

3. Verstrekking aan derden

Wij mogen de door u aan ons verstrekte gegevens alleen aan derde partijen geven als dit noodzakelijk is voor uitvoering van Aedes-doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij bij:

 • verzorging van de automatiseringsomgeving
 • verzorging van de (financiële) administratie
 • verzorging van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen alleen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

4. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

7. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

8. Klachten

Wij hebben vrijwillig een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Als u meent dat uw persoonsgegevens ten onrechte in het bezit van Aedes zijn, dan kunt u dat te allen tijde aangeven via [email protected]. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9. Contact

Heeft u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

Onze contactgegevens zijn:
Aedes vereniging van woningcorporaties 
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
+ 31 (0)88 233 37 00
[email protected]