Nieuwbouw

Wat doet de Taskforce Nieuwbouw?

Woningcorporaties willen het bouwen van betaalbare nieuwbouwwoningen versnellen. Een groot aantal corporaties heeft plannen voor nieuwbouw, maar komt in de praktijk allerlei obstakels tegen. Sneller bouwen is in ieders belang, daarom hebben Aedes, VNG en het ministerie van BZK de Taskforce Nieuwbouw opgericht. Vertegenwoordigers van deze drie partijen brengen in kaart waar de knelpunten bij nieuwbouw liggen. Vervolgens adviseren zij over concrete oplossingen. Dat gaat altijd vanuit het gezamenlijke belang.

Nieuwbouw versnellen

In principe is bouwen van sociale huur een verantwoordelijkheid van de corporaties. ‘Maar dat redden we niet alleen’, vertelt Haans. ‘Net zo min als dat gemeenten het woningtekort alleen kunnen oplossen. Corporaties, gemeenten en het Rijk hebben elkaar nodig. In de Taskforce Nieuwbouw komen die drie samen en kunnen we elkaar versterken.’

Het gaat om 150.000 woningen en 10.000 flexwoningen waarvoor de Regeling vermindering verhuurheffing (RVV) is aangevraagd. Deze woningen moeten de komende vijf jaar worden gerealiseerd en zijn al opgenomen in de dpi. De middelen zijn dus beschikbaar. ‘Maar dan zie je bijvoorbeeld dat een corporatie geen vergunning krijgt van de gemeente, waardoor er vertraging ontstaat’, zegt Rob Haans. ‘Bij dat soort obstakels schakel je de Taskforce Nieuwbouw in. Wij gaan dan in gesprek met de gemeente, die heeft immers ook belang bij nieuwe woningen. Aan de andere kant zien we dat gemeenten vaak een gebrek aan capaciteit hebben. Niet alleen qua mankracht, maar ook qua kennis. Ook daarbij kunnen wij helpen. Bijvoorbeeld door ons Expertteam in te zetten. Bij het Rijk is er juist weer een gebrek aan uitvoerende kracht.’

Daarnaast houdt de taskforce via een monitor de vinger aan de pols: wat zijn de plannen en hoe staat het daarmee, welke knelpunten zijn er? De Taskforce Nieuwbouw kan partijen bij elkaar brengen en druk uitoefenen, waar nodig.

Problemen concreet aanpakken

De taskforce is pas een half jaar in bedrijf, toch ziet Haans al beweging. ‘De urgentie is doorgedrongen, wethouders maken zich druk om woningnood. En het blijft niet bij goede intenties, er gebeurt concreet iets, op alle niveaus.’ Waar eerst de neiging heerste om naar elkaar te wijzen, wijzen de drie partijen nu gezamenlijk naar het probleem, om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. ‘Als we belemmeringen voor nieuwbouw kunnen opheffen en patronen weten te doorbreken, zodat we daar in de toekomst ook nog van kunnen profiteren, dan is de Taskforce Nieuwbouw wat mij betreft geslaagd.’

Lees meer over de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties