Aedes-benchmark

Toelichting letters prestatieveld Huurdersoordeel

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

De methodiek om de klassegrenzen in de Aedes-benchmark te bepalen is in 2020 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het besluit om over te gaan op absolute vaste klassegrenzen voor het prestatieveld Huurdersoordeel. Deze klassegrenzen hangen niet meer af van hoe alle corporaties scoren. Hierbij komt de verdeling naar A, B of C op basis van 1/3 te vervallen. Voor alle deelscores (nieuwe huurders, Reparatieverzoeken en Vertrokken huurders) gelden vanaf 2021 dezelfde grenzen. 

Tabel met overzicht deelletters huurderoordeel Abm

Deze tabel toont de nieuwe vaste klassegrenzen die gelden voor alle deelscores.

Aan de hand van deze tabel kunnen de 3 deelscores worden omgezet in een drietal deelletters. Bijvoorbeeld een score van een 7,1 voor Nieuwe huurders is een C, 7,8 voor Reparatieverzoeken is een B en een 7,5 voor Vertrokken huurders is een B. 

De combinatie van de letters voor de 3 deelscores leiden tot 1 letter voor het prestatieveld Huurdersoordeel. De letters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Deze scores voor de deelletters worden vermenigvuldigd met de weging per deelletter:

  • de deelletter Nieuwe huurders weegt mee voor 25 procent
  • de deelletter Huurders met reparatieverzoeken weegt mee voor 55 procent
  • de deelletter Vertrokken huurders weegt mee voor 20 procent.

De weging, die gelijk is aan de afgelopen jaren, sluit aan op de gemiddelde verdeling van contactmomenten tussen de corporatie en haar huurders. De vermenigvuldiging van weging en score voor de deelletter (-1, 0 of 1) leidt tot een cijfer. Een cijfer 0,50 en hoger leidt tot een letter A voor het prestatieveld. Een score van -0,49 tot en met 0,49 leidt tot een letter B en een score van -0,50 en lager leidt tot een letter C.

Rekenvoorbeeld

Corporatie X scoort een 7,1 voor ‘Nieuwe huurders’, een 7,8 voor ‘Reparatieverzoeken’ en een 7,5 voor ‘Vertrokken huurders’. Dit leidt tot de letters C voor nieuwe huurder, B voor reparatieverzoeken en B voor vertrokken huurders. De letters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de weging: 25%*-1 + 55%*0 + 20%*0. Opgeteld is dit -0,25. Op basis hiervan kent Aedes voor deze corporatie de letter ‘B’ toe.