Aedes-benchmark

Toelichting letters prestatieveld Onderhoud en verbetering

Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

Ook worden letters toegekend voor de drie individuele deelscores:
1.    de instandhoudingskosten
2.    de ervaren woningkwaliteit
3.    de technische woningkwaliteit.

Correctie voor vergelijkingsdoeleinden

Het prestatieveld Onderhoud en verbetering richt zich specifiek op onderhoud en woningverbetering. Uit analyses blijkt dat de kenmerken van de woningen de deelscores sterk beïnvloeden. Voor een goede vergelijking en om corporaties handvatten te geven voor verbetering van de eigen bedrijfsvoering, corrigeert Aedes de benchmarkresultaten. Deze correctie vindt plaats door bij elke deelscore rekening te houden met de twee belangrijkste kenmerken van de woning: woningtype en bouwperiode. 

Door deze woningkenmerken per corporatie te koppelen aan een referentietabel per woningtype en bouwperiode ontstaat voor elke corporatie een individuele referentiewaarde. Door de daadwerkelijke instandhoudingskosten vervolgens te delen door deze referentiewaarde ontstaat een instandhoudingsindex. Een lage index betekent dat de corporatie minder uitgeeft aan de woningen dan gemiddeld bij woningcorporaties wordt uitgegeven aan woningen met dezelfde woningkenmerken. Een hogere index betekent dus dat de corporatie meer uitgeeft aan vergelijkbare woningen.

Specifiek voor de instandhoudingskosten geldt dat we de kosten in een meerjarenperspectief plaatsen. Dit betekent dat de instandhoudingskosten en referentiewaarde gebaseerd worden op een periode van 5 jaar. Omdat deze kosten voor 3 jaar beschikbaar zijn, is het meerjarenperspectief in de benchmark van dit jaar gebaseerd op het gemiddelde van de kosten van 2018, 2019 en 2020. De instandhoudingsindex wordt in 2020 dus berekend door de instandhoudingskosten over 2017, 2018 en 2019 (gemiddelde) te delen door de referentiewaarde die over deze jaren is opgebouwd. Voor de volledigheid worden de instandhoudingskosten per corporatie per verslagjaar opgenomen in het Aedes-datacentrum. 

Per deelscore wordt de letter (A,B,C) bepaald door alle corporatie-indexen van hoog naar laag achter elkaar te zetten. Dit gebeurt op basis van onderstaande klassegrenzen. 

Deelscore Klassegrenzen
Letter A
Klassegrenzen
Letter B
Klassegrenzen
Letter C
Instandhoudings-kosten Instandhoudingsindex is < 80 Instandhoudingsindex is tussen 80 en 100 Instandhoudingsindex is > 100
Technische woningkwaliteit Technische woningkwaliteitsindex is < 98 Technische woningkwaliteitsindex is tussen 98 en 104 Technische woningkwaliteitsindex is > 104
Ervaren woningkwaliteit Ervaren woningkwaliteitsindex is > 105 Ervaren woningkwaliteitsindex is tussen 100 en 105 Ervaren woningkwaliteitsindex is < 100

De combinatie van letters voor de drie deelscores leidt tot één letter voor het gehele prestatieveld Onderhoud en verbetering. Aan elke deelscoreletter wordt een score gegeven, namelijk voor A=1, B=0 en C=-1. Hierbij weegt de deelletter van Instandhoudingskosten voor 40 procent mee, de deelletter Technische woningkwaliteit voor 30 procent en die van de Ervaren woningkwaliteit ook voor 30 procent. Op deze manier wegen de kwaliteitsprestaties in de eindletter zwaarder mee dan het kostenniveau. De score per deelletter wordt vermenigvuldigd met de weging per deelscore wat bij elkaar opgeteld leidt tot een eindcijfer. Een cijfer 0,50 en hoger leidt daarbij tot een eindletter A voor het prestatieveld. Een score 0,49 tot en met -0,49 leidt tot een eindletter B en een cijfer vanaf -0,50 en lager leidt tot een eindletter C.

Rekenvoorbeeld

Corporatie X heeft Instandhoudingskosten van 2.500 euro met een referentiewaarde van 2.000 euro. Dit leidt tot een instandhoudingsindex van 125 met een deelscoreletter C. De corporatie heeft een Energie-Index van 200 met een referentiewaarde van 230. Dit leidt tot een Technische woningkwaliteitsindex van 87 met een deelscoreletter A. Ten slotte heeft de corporatie een Ervaren woningkwaliteit 7,3. Dit leidt met een referentiewaarde van 6,9 tot de Ervaren woningkwaliteitsindex van 106 met een deelscoreletter A.

De deelscoreletters staan voor A=1, B=0 en C=-1. 

Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de weging: 40%*-1 + 30%*1 + 30%*1. Opgeteld is dit 0,20. Op basis hiervan kent Aedes voor deze corporatie de letter ‘B’ toe.