Aedes-benchmark

Toelichting letters prestatieveld Onderhoud en verbetering

Expert
Barend van de Kraats
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Ook worden letters toegekend voor de 3 individuele deelscores:

  1. de instandhoudingskosten
  2. de technische woningkwaliteit
  3. de ervaren woningkwaliteit

Correctie voor vergelijkingsdoeleinden

Het prestatieveld Onderhoud en verbetering richt zich specifiek op onderhoud en woningverbetering. Uit analyses blijkt dat de kenmerken van de woningen de deelscores beïnvloeden en om corporaties te kunnen vergelijken moeten deze worden meegenomen. Aedes corrigeert om die reden de benchmarkresultaten. Deze correctie vindt plaats door bij elke deelscore rekening te houden met de 2 belangrijkste kenmerken van de woning te weten woningtype en bouwperiode. 

Door deze woningkenmerken per corporatie te koppelen aan een referentietabel per woningtype en bouwperiode ontstaat voor elke corporatie een individuele referentiewaarde. Door de daadwerkelijke instandhoudingskosten vervolgens te delen door deze referentiewaarde ontstaat een instandhoudingsindex. Een lage index betekent dat de corporatie minder uitgeeft aan de woningen dan gemiddeld bij woningcorporaties wordt uitgegeven aan woningen met dezelfde woningkenmerken. Een hogere index betekent dus dat de corporatie meer uitgeeft aan vergelijkbare woningen.

Specifiek voor de instandhoudingskosten geldt dat we de kosten in een meerjarenperspectief plaatsen. Dit betekent dat de instandhoudingskosten en referentiewaarde gebaseerd worden op een periode van 5 jaar. De instandhoudingsindex wordt in 2022 dus berekend door de instandhoudingskosten over boekjaar 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 (gemiddelde) te delen door de referentiewaarde die over deze jaren is opgebouwd. Voor de volledigheid worden de instandhoudingskosten per corporatie per verslagjaar opgenomen in het Aedes-datacentrum. 

Per deelscore wordt de letter (A,B,C) bepaald door alle corporatie-indexen van hoog naar laag achter elkaar te zetten en in 3 groepen te delen. Dit gebeurt op basis van onderstaande klassegrenzen. 

Deelscore Klassegrenzen
Letter A
Klassegrenzen
Letter B
Klassegrenzen
Letter C
Instandhoudings-kosten Instandhoudingsindex is < 82 Instandhoudingsindex is tussen 82 en 97 Instandhoudingsindex is > 97
Technische woningkwaliteit Technische woningkwaliteitsindex is < 95 Technische woningkwaliteitsindex is tussen 95 en 101 Technische woningkwaliteitsindex is > 101
Ervaren woningkwaliteit Ervaren woningkwaliteitsindex is > 105 Ervaren woningkwaliteitsindex is tussen 103 en 105 Ervaren woningkwaliteitsindex is < 103

De combinatie van letters voor de drie deelscores leidt tot 1 letter voor het gehele prestatieveld Onderhoud en verbetering. Aan elke deelscoreletter wordt een score gegeven, namelijk voor A=1, B=0 en C=-1. Hierbij weegt de deelletter van Instandhoudingskosten voor 40% mee, de deelletter Technische woningkwaliteit voor 30% en die van de Ervaren woningkwaliteit ook voor 30%. Op deze manier wegen de kwaliteitsprestaties in de eindletter zwaarder mee dan het kostenniveau. De score per deelletter wordt vermenigvuldigd met de weging per deelscore wat bij elkaar opgeteld leidt tot een eindcijfer. Een cijfer 0,50 en hoger leidt daarbij tot een eindletter A voor het prestatieveld. Een score 0,49 tot en met -0,49 leidt tot een eindletter B en een cijfer vanaf -0,50 en lager leidt tot een eindletter C.

Rekenvoorbeeld

Corporatie X heeft Instandhoudingskosten van € 2.500 met een referentiewaarde van € 2.000. Dit leidt tot een instandhoudingsindex van 125 met een deelscoreletter C. De corporatie heeft een Energie-Index van 200 met een referentiewaarde van 230. Dit leidt tot een Technische woningkwaliteitsindex van 87 met een deelscoreletter A. Ten slotte heeft de corporatie een Ervaren woningkwaliteit 7,3. Dit leidt met een referentiewaarde van 6,9 tot de Ervaren woningkwaliteitsindex van 106 met een deelscoreletter A.

De deelscoreletters staan voor A=1, B=0 en C=-1. 

Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de weging: 40%*-1 + 30%*1 + 30%*1. Opgeteld is dit 0,20. Op basis hiervan kent Aedes voor deze corporatie de letter ‘B’ toe.