Implementatiehandleiding voor het Referentie Grootboek Schema

Expert
Sander Middendorp
Adviseur Datastandaarden

Met het Referentie GrootboekSchema (RGS) kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen. De implementatiehandleiding, met de daarbij horende bijlage, zijn begin 2023 compleet herzien.

Aan de slag met RGS? Aedes helpt

Wil je aan de slag met RGS? Deze instrumenten helpen je op weg:

  • De volledig herziene implementatiehandleiding voor woningcorporaties met achtergrondinformatie en uitleg over het RGS, inclusief de bijlagen.
  • Excel-bestand met daarin de koppeling tussen RGS voor woningcorporaties en balans en resultaatrekening woningcorporaties.
  • Projectbrief: handreiking ter ondersteuning voor implementatie van het RGS.

Onderaan dit artikel kun je ze downloaden.

Externe verantwoording en rol RGS

Bestuurders willen de verantwoordingsinformatie op een uniforme manier te rapporteren aan derde partijen. Hierdoor ontvangen de KvK, CBS, banken en AW/WsW betrouwbare informatie over de bedrijfsvoering van de sector. Met het RGS kunnen bestuurders deze externe verantwoordingsinformatie (nog) beter uniformeren. Het RGS maakt het mogelijk om de financiële rapportage tussen corporaties makkelijker te vergelijken. Dit draagt bij aan goed toezicht op de sector. 

Totstandkoming RGS

Aedes sloot in december 2017 een convenant over de verbetering van informatievoorziening met de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK. Naast de vermindering van administratieve lasten is in dit convenant afgesproken een system-to-system uitwisseling van verantwoordings- en prognose-informatie (dVi/dPi) in te richten. Eén van de hulpmiddelen om dit te bereiken is het opstellen van een Referentie GrootboekSchema (RGS). Aedes is samen met een groep corporaties aan de slag gegaan om te komen tot een variant van een referentie grootboekschema voor de gehele corporatiesector. 

Koppeling met SBR

RGS maakt het eenvoudiger om aan te sluiten op het SBR-programma van de overheid. Vanaf verslagjaar 2022 wordt het voor corporaties verplicht om de jaarrekening via SBR te deponeren bij de KvK. Wanneer u uw administratie inricht volgens RGS kan deze SBR-aanlevering voor de KvK automatisch worden gegenereerd uit uw administratie. Dat geldt op termijn ook voor de financiële paragrafen uit de dVi. De koppeling tussen SBR en RGS heet de `RGS taxonomie’. Om van RGS gebruik te kunnen maken, is het nodig dat uw software RGS en SBR voldoende ondersteunt.