Over Aedes

De 6 afdelingen

Belangenbehartiging/Publieke Zaak

Belangenbehartiging/Publieke Zaak zet zich in om de belangen van de volkshuisvesters voor het voetlicht te brengen bij de politieke besluitvorming in Den Haag en Brussel. Onze belangenbehartigers hebben nauwe contacten met departementen, politiek, andere belanghebbenden en bij Aedes aangesloten woningcorporaties. Zij analyseren bijvoorbeeld terreinen als huurbeleid, de maatschappelijke functie, financiering en toezicht en beïnvloeden besluitvorming. 

Sectorontwikkeling & Professionalisering

Sectorontwikkeling & Professionalisering helpt corporaties met kennisdeling, data en tools om de corporatiesector te verbeteren. De jaarlijkse benchmark is een belangrijk middel om kennis uit te wisselen, waar altijd een benchlearningprogramma op volgt. Ook wordt er veel gewerkt aan productontwikkeling. Verder onderhandelt dit team namens woningcorporaties met de vakbonden over een CAO voor de 28.000 corporatiemedewerkers in Nederland.

Datastandaarden

Datastandaarden houdt zich bezig met het professionaliseren en bevorderen van afspraken rond digitale samenwerking. Hiervoor pakken ze nieuwe projecten op, beheren zij voor de corporatiesector enkele standaarden, en leggen ze de verbinding tussen relevante standaarden van anderen en corporaties. De afdeling Datastandaarden verricht haar werk samen met leden in diverse werkgroepen.

Communicatie

Communicatie laat zien wat de corporatiesector en Aedes doen. Daarmee positioneren en profileren we de corporatiesector en Aedes als belangenbehartiger. Onze communicatieprofessionals verzorgen de persvoorlichting en adviseren Aedes-collega’s over strategische onderwerpen. Zij zetten uiteenlopende communicatiekanalen in om de belangenbehartiging, sectorontwikkeling en verenigingszaken te ondersteunen met prikkelende content. Onder meer via Aedes-Magazine, deze website en sociale media.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering zorgt voor stabiele en professionele IT, financiële administratie en verslaglegging, personeelszaken, ledenadministratie en de complete facilitaire ondersteuning. Bureau Bijeenkomsten & Evenementen organiseert ongeveer 250 bijeenkomsten en webinars per jaar, in nauwe samenwerking met IT die een grote rol speelt bij kennisdeling. Personeelszaken werft en selecteert nieuwe professionals en zorgt ervoor dat collega’s hun talenten goed kunnen inzetten voor Aedes.

Directie & staf

Directie & staf zorgen ervoor dat de vereniging goed functioneert. Zij werken aan verbinding tussen leden, werkorganisatie en bestuur. De staf verenigingszaken ondersteunt het bestuur, de voorzitter, de directeur en het managementteam en coördineert benoemingen in het algemeen bestuur vanuit diverse commissies. Directie en staf bereiden de congressen voor. Tot slot organiseert en bewaakt de staf juridische zaken zoals contributie, statuten en de Governancecode Woningcorporaties.