Over Aedes

Kerntaken

Volkshuisvesting: een grote opgave

Volkshuisvesting is een maatschappelijke opdracht. Corporaties doen er alles aan om te zorgen dat mensen in Nederland goed, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen, in vitale wijken. De woningcorporaties hebben samen 2,3 miljoen huurwoningen in beheer. Dat is ongeveer een derde van de complete Nederlandse woningvoorraad, waarin ruim 4 miljoen mensen wonen. Mensen die huurtoeslag ontvangen en mensen met lagere middeninkomens kunnen huren via corporaties. Daarnaast hebben corporaties bijzondere aandacht voor mensen die door een sociale, medische of psychische oorzaak zelf geen woonruimte kunnen vinden, en voor vergunninghouders. Woningcorporaties dragen overal bij aan woonoplossingen, specifiek voor de regio. Tegelijkertijd lopen ze voorop in de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Een grote en belangrijke opgave dus.

Belangenbehartiging

Corporaties zijn private ondernemingen, die zonder winstdoelstelling en binnen wettelijke kaders aan volkshuisvesting werken. Aedes behartigt als branchevereniging de belangen van haar leden, om de beste voorwaarden te scheppen voor het uitvoeren van hun maatschappelijke taak. Daarvoor werkt Aedes samen met onder meer huurdersorganisaties, overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland. Ook lobbyt Aedes in Brussel voor gunstige juridische, fiscale en financiële voorwaarden op Europees niveau voor de sociale huisvesting. Bovendien behartigt Aedes als werkgeversorganisatie de belangen van haar leden als werkgevers van 28.000 corporatiemedewerkers. Aedes onderhandelt met vakbonden om tot een CAO te komen.

Innoveren, ontwikkelen en kennisplatform

Woningcorporaties hebben te maken met uiteenlopende vraagstukken, van transparante bedrijfsvoering tot verduurzaming van de woningvoorraad. Aedes werkt aan de ontwikkeling en innovatie van de sector door aangesloten woningcorporaties kennis en ondersteuning te bieden en samen onderzoek te doen. Aedes is tegelijkertijd een platform waar leden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, visies en producten ontwikkelen. Jaarlijks maakt Aedes via de hoogwaardige benchmark prestaties en bedrijfsvoering van corporaties inzichtelijk, zodat corporaties van elkaar kunnen leren.