Aedes: ‘Geen lapmiddelen maar structurele oplossingen nodig voor goede volkshuisvesting’

Persbericht Persbericht · 15 september 2020

Leefbare wijken met voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Dat zijn de belangrijkste doelen voor woningcorporaties de komende jaren. En dit zouden ook voor het kabinet de speerpunten moeten zijn voor het wonen in Nederland. ‘Het kabinet laat zien dat het iets wil doen aan de wooncrisis. Maar als we willen dat iedereen goed kan wonen, zijn er in plaats van allerlei lapmiddelen structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting nodig. Die belangrijke opdracht blijft dus liggen voor het volgende kabinet’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn in reactie op de Rijksbegroting 2021.

Huur

Het kabinet geeft nu een wettelijke invulling aan maatwerk. Van Rijn: ‘Goed dat het kabinet net als huurders en verhuurders oog heeft voor betaalbaar wonen. Tegelijkertijd kun je een inkomensterugval niet uitsluitend oplossen via de huur. Het is logischer als de overheid de huurtoeslag voor deze mensen verder verhoogt of op een ander manier inkomensondersteuning geeft. Ook andere vaste lasten drukken op het besteedbare inkomen.’ Aedes en de Woonbond maakten in het Sociaal Huurakkoord al afspraken over huurbevriezing- en verlaging voor huurders met de laagste inkomens en die minder inkomen krijgen.

Woningnood

Uit de kabinetsplannen blijkt dat de markttoets voor middenhuur buiten werking wordt gesteld voor een periode van drie jaar. Volgens Van Rijn neemt het kabinet daarmee tijdelijk een grote belemmering weg. ‘Daardoor kunnen woningcorporaties meer huizen bouwen voor buschauffeurs, kappers, leraren en andere mensen met een middeninkomen. We willen al jaren aan de slag om het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen aan te pakken. En nu ziet ook het kabinet in dat als beleggers het laten afweten, corporaties deze woningen gewoon moeten kunnen bouwen. Maar over drie jaar is de woningnood nog niet opgelost. Woningzoekenden hebben veel meer aan een permanente oplossing.’

De afspraken met minister Ollongren en de VNG om de woningbouw te versnellen, zijn een welkome tussenstap in het oplossen van de woningnood. Van Rijn: ‘Dat neemt niet weg dat het kabinet het mes moet zetten in de oplopende belastingen voor corporaties. Dat is de enige structurele oplossing voor al die mensen die nog steeds wachten op een betaalbaar huis.’

Belastingen

Uit recent onderzoek van de ministeries van BZK, EZK en Financiën en Aedes blijkt namelijk dat corporaties over een paar jaar onvoldoende geld hebben voor nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. De kosten van onderhoud, bouw en de belastingen die corporaties moeten betalen stijgen harder dan de huurinkomsten. In de plannen van het kabinet ontbreekt echter de keuze voor gezonde volkshuisvesting in Nederland.

Het kabinet verhoogt nu de overdrachtsbelasting en houdt vast aan het hoge percentage vennootschapsbelasting. Daartegenover staat een beperkte verlaging van de verhuurderheffing. ‘Onderaan de streep verandert er dus niets, terwijl juist het terugdraaien van belastingen enorm zou helpen om meer te kunnen betekenen voor huurders en woningzoekenden. Ondanks een alarmerend rapport waar de handtekeningen van drie ministers onder staan, doet het kabinet nog altijd niets aan de te hoge belastingdruk voor woningcorporaties’, aldus Martin van Rijn.

Lees ook de hoofdpunten uit de kabinetsplannen voor woningcorporaties.