Minister De Jonge: 'Met meer regie en meer tempo aan de slag'

Nieuws Nieuws · 15 februari 2022
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

‘Volkshuisvesting is een kernopdracht van de overheid. De afgelopen jaren hebben we de rol van de overheid te klein gemaakt. Te veel is geloofd dat de markt als vanzelf een oplossing zou bieden. Ik wil dat de overheid weer regie neemt op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.’ Dat schrijft minister De Jonge in de brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn aanpak van het beleid toelicht.

‘De komende jaren gaan we met meer regie en meer tempo aan de slag’, schrijft De Jonge. ‘We streven naar 100.000 nieuwe woningen per jaar en willen duidelijk sturen voor wie er wordt gebouwd. Maar de waarheid is: de opdracht is taai. Er is geen panacee, noch een snelle oplossing voor alle problemen.’ De Jonge schetst in de brief de manier waarop hij het beleid voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil vormgeven. Hij kiest voor een programmatische aanpak. Hij bespreekt die aanpak op woensdag 16 februari 2022 met de Tweede Kamercommissie BZK.

Volkshuisvesting

De Jonge presenteert In de eerste helft maart 2022 de Nationale Woon- en Bouwagenda. De agenda bevat een aantal programma’s, waarvan later de uitwerking volgt.

  1. Woningbouw (uitwerking: eerste helft van maart)
  2. Een thuis voor iedereen (eerste helft april)
  3. Betaalbaar wonen (tweede helft april)
  4. Verduurzaming gebouwde omgeving (eerste helft mei)
  5. Leefbaarheid en veiligheid (tweede helft mei)
  6. Wonen en ouderen (eerste helft juni)

Prestatieafspraken met woningcorporaties

De Jonge wil het gesprek met corporaties over de prestatieafspraken rondom het afschaffen van de verhuurderheffing gelijk op laten lopen met de ontwikkeling van deze 6 volkshuisvestelijke programma’s. Zo kan per programma worden bepaald welke rol corporaties daarin nemen en worden de prestaties op nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid in samenhang bekeken.

Ruimtelijke Ordening

Nederland heeft urgente opgaven, die om ruimte vragen. In de eerste helft van mei komt daarover een beleidsbrief. Het kabinet scherpt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan. Ook worden 2 nieuwe programma’s gestart: het uitvoeringsprogramma NOVI (tweede helft van juni 2022) en het programma Mooi Nederland (eerste helft juli). De Jonge verwacht in de zomer van 2023 een voorstel voor de aangescherpte NOVI te kunnen presenteren, die kan vervolgens in 2024 van kracht worden.

Wetgevingstrajecten

De minister kondigt daarnaast een aantal wetgevingstrajecten aan, nodig om goed regie te kunnen voeren. Daarbij noemt hij onder andere de Wet Goed verhuurderschap, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, de huurtoeslag (‘knelpunten wegnemen’) en huurprijsbescherming.