Minister stelt prioriteiten woningcorporaties tot 2025 vast

Nieuws Nieuws · 1 december 2020
Expert
Eline Penders
Eline Penders
Belangenbehartiger

De thema’s die de komende jaren prioriteit krijgen in de volkshuisvesting, zijn bekend. Minister Ollongren (BZK) heeft die vastgesteld na overleg met de Woonbond, de VNG en Aedes. De minister schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven op de woningmarkt, waaronder een groeiende vraag naar (betaalbare) woningen en een grote verduurzamingsopgave. Woningcorporaties spelen hierin een belangrijke rol. Eens in de vier jaar bespreken de genoemde partijen samen met het ministerie van BZK de rijksprioriteiten met betrekking tot de volkshuisvesting.

Zes prioriteiten

De volkshuisvestelijke prioriteiten voor de komende vier jaar zijn als volgt:

  • Bijdragen aan de bouwopgave, door versnellen nieuwbouw sociale huurwoningen.
  • Zorgen voor betaalbaarheid, door lokaal maatwerk.
  • Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad, door aandacht voor kwaliteitsaspecten en inzet op isolatie en de energietransitie.
  • Realiseren van wonen met zorg, door passende woonvormen en samenwerking.
  • Huisvesten van spoedzoekers, door tijdelijke oplossingen en minder conventionele wijzen van huisvesting.
  • Investeren in leefbaarheid, door differentiatie van wijken, ontmoeting tussen bewoners en sociaal beheer.

Prestatieafspraken

Om deze opgaven aan te pakken, is lokale samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties essentieel. Corporaties zijn verplicht om de volkshuisvestelijke prioriteiten te betrekken bij de prestatieafspraken tussen de lokale partijen. Zij kunnen ervoor kiezen bepaalde prioriteiten eerst op te pakken.

Om corporaties te ondersteunen bij lokale samenwerking en om uitleg te geven over de ruimte die de Woningwet biedt, heeft minister Ollongren het Informatietraject Woningwet opgezet. In dit kader ontwikkelt Aedes samen met BZK, de Woonbond en VNG middelen om te ondersteunen in het maken van concrete prestatieafspraken.

Meer informatie

Een compleet overzicht van de prioriteiten is te vinden in het document met Volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025 en de brief die minister Ollongren daarover naar de Tweede Kamer stuurde. BZK publiceerde ook het eerste magazine over Prestatieafspraken, met praktijkvoorbeelden rond wonen met zorg.