Update: Noodzakelijke wetgeving om wooncrisis aan te pakken gaat door

Persbericht Persbericht · 14 september 2023
Experts
Ernst Koelman
Woordvoerder
Richard Bos
Senior lobbyist

Update 14 september 2023
De Tweede Kamer besloot op 12 september 2023 om geen enkel dossier op het gebied van woonbeleid en verduurzaming van de Tweede Kamercommissies BZK en EZK controversieel te verklaren. Dat betekent dat bijvoorbeeld de behandeling van de wetten over regie op de volkshuisvesting en regulering van middenhuur door kunnen gaan. Bezuinigingen op de ouderenzorg zijn wel controversieel verklaard, voorstellen daarvoor zullen dus niet meer door het demissionaire kabinet worden behandeld.

 

Aedes is blij dat de behandeling van de belangrijkste volkshuisvestelijke thema’s geen extra vertraging oploopt, conform onze oproep aan de Eerste en Tweede Kamer (zie eerdere berichtgeving). De kans is overigens niet groot dat de wetsvoorstellen over regie en middenhuur voor het verkiezingsreces (27 oktober) naar de Tweede Kamer gaan, die liggen nu nog bij de Raad van State. Als dat niet gebeurt, worden de wetsvoorstellen na de verkiezingen door de nieuwe Tweede Kamer behandeld.

Eerdere berichtgeving 

Het aanpakken van de wooncrisis, waardoor honderdduizenden woningzoekenden geen passende woning kunnen vinden, mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet. Wetgeving die helpt om het woningtekort te lijf te gaan en verder te verduurzamen, zoals de Wet regie op de Volkshuisvesting, de Wet betaalbare huur en de nieuwe Warmtewet, moet doorgang vinden.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: 'Deze onderwerpen kunnen moeilijk controversieel verklaard worden, anders nemen we de wooncrisis niet serieus. De woningbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van huren dulden geen vertraging meer. Corporaties doen alles om de Nationale Prestatieafspraken na te komen, maar bestuurlijke continuïteit en commitment van alle ondertekenaars is nu nodig om genoeg nieuwe woningen te bouwen en door te gaan met verduurzamen.'

Wetgeving en regie nodig om woningcrisis op te lossen

De uitvoering van de Nationale Prestatieafspraken (NPA) en het tegengaan van de wooncrisis zijn alleen mogelijk als nieuwe wetgeving wordt ingevoerd. De nieuwbouw dreigt stil te vallen waardoor het woningtekort nog verder zal oplopen. Woningcorporaties hebben nieuwbouwplannen klaarliggen maar het ontbreekt aan voldoende bouwlocaties. Wetgeving moet ervoor zorgen dat het rijk regie kan nemen en deze locaties er wél komen. De behandeling van het wetsvoorstel Wet Versterking regie volkshuisvesting kan dan ook echt niet wachten. Daarbij zorgt het wetsvoorstel Betaalbare huur ervoor dat huurders niet in onbetaalbare woningen blijven zitten. Ook deze wet verdraagt geen uitstel.

Kijk ook eens bij

Doorgaan met verduurzamen

De afspraak uit de NPA om 450.000 aardgasvrij te maken staat al onder druk door de huidige onzekerheid rondom warmtenetten. Verder hebben alle betrokken partijen duidelijkheid nodig om de duurzaamheidsdoelen te halen. Voor de overstap naar duurzame warmtebronnen moet de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) en de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) er dan ook zo snel mogelijk komen. 

Om duurzaamheidsdoelen te halen mag ook de uitrol van zonnepanelen niet stilvallen. Hiervoor is het nodig dat corporaties het plaatsen van zonnepanelen op daken niet hoeven af te wegen tegen andere verduurzamingsopgaven zoals het toekomstklaar isoleren van woningen. Zo kunnen zij namelijk sneller meer doen voor meer bewoners. Bij het afbouwen van de salderingsregeling moeten er structureel meer middelen door het kabinet worden toegezegd voor het opwekken van zonne-energie op huurdaken.

Brieven Aedes aan Tweede en Eerste Kamer

Nadere toelichting waarom al deze wetgeving niet controversieel mag worden verklaard staat in brieven van Aedes aan de Kamercommissies van BZK en EZK en de Eerste Kamer:

Brief aan Kamercommissie van BZK over groslijst controversiële onderwerpen
Groslijst controversiële onderwerpen (bijlage bij brief)