Reacties andere organisaties en politieke partijen op Rijksbegroting 2023

Nieuws Nieuws · 20 september 2022

Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2023? Aedes maakte een overzicht.

VNG: Structurele afspraak financiën gemeenten noodzakelijk

Om acute problemen het hoofd te bieden, sprongen gemeenten de afgelopen tijd het rijk keer op keer bij. De bijdragen die ze leveren aan het opvangen en oplossen van de gevolgen van de huidige crises is enorm. Om dit vol te kunnen houden, is een structurele afspraak over financiën voor gemeenten noodzakelijk. Lees verder

Energie-Nederland: Positief over compensatiepakket energierekening

Energie-Nederland is positief gestemd over het compensatiepakket, dat op onderdelen mede door de sector is voorbereid. Het belangrijkste is dat kwetsbare huishoudens en een deel van het MKB worden geholpen om de winter door te komen en financiële problemen (zoveel mogelijk) te vermijden. Het pakket bestaat uit 4 onderdelen: een prijsplafond voor een basisverbruik, het voorkomen van onnodige afsluitingen, een noodfonds en het stroomlijnen van het hulpaanbod bij betalingsachterstanden. Lees verder

NVM: Breng de woningmarkt in beweging!

De NVM constateert met genoegen dat de politiek de wooncrisis op Prinsjesdag 2022 nog steeds als prioriteit ziet. Dat neemt niet weg dat ondanks alle ambities de nieuwbouw van 900.000 woningen hapert en de doorstroming op de markt stokt. De NVM maakt zich daarom grote zorgen over de verder vastlopende woningmarkt en de steeds groter wordende woningnood. Lees verder

VNO-NCW: Goede maatregelen voor koopkracht, maar bewaak economie

‘Het is goed dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren en dat er zo’n 600 miljoen beschikbaar komt voor het mkb. Verder heeft het kabinet aangekondigd serieus iets te gaan doen voor de energie-intensieve bedrijven. Voor deze groep is snel actie nodig en dit is dan ook een goede zaak. Tegelijkertijd hebben ondernemers zorgen over de optelsom van extra lastenverzwaringen (Vpb en Box-2), de versnelde verhoging van het minimumloon en alle andere kosten die zij momenteel op hun bord krijgen. We moeten de motor van de economie niet uit het oog verliezen én bijvoorbeeld onbedoeld de inflatie verder aanjagen.’ Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een eerste reactie op de Prinsjesdagstukken. Lees meer

ANBO

Om aan de grote vraag naar betaalbare woningen te voldoen maakt het kabinet vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij voor de Woningbouwimpuls. [..]  In de Woon- en Bouwagenda worden de plannen neergelegd voor de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. Van deze 900.000 moeten er 250.000 bestemd worden voor de oudere doelgroep. De 250.000 woningen zijn beoogd als 170.000 nultreden en 80.000 in meer geclusterd woonvormen. Daarnaast zijn er 50.000 verpleeghuisplekken beoogd. Lees verder

Woonbond: Stappen de goede kant op, maar meer nodig

De Woonbond ziet dat er stappen de goede kant op worden gezet in de begroting. Toch is er meer nodig om de inkomens te verhogen, is er een blinde vlek voor met name de betaalbaarheid voor huurders in de commerciële sector, en moeten de slechtste woningen met enkelglas zo snel mogelijk worden aangepakt nu de energieprijzen zo hoog zijn. Lees verder

Bouwend Nederland: Verzilver de ambities met vele beschikbare miljarden euro’s

In plaats van de schaalsprong die nodig is om het woningtekort op te lossen, Nederland in beweging te houden en te verduurzamen, ziet Bouwend Nederland dat het tempo er steeds verder uit gaat. En dat terwijl het kabinet de juiste ambities heeft en geld niet het probleem lijkt. Wij roepen het kabinet op regie te nemen, zodat de gereserveerde budgetten snel kunnen worden uitgegeven aan de beoogde doelen. Lees meer

Techniek Nederland: Energietransitie urgenter dan ooit

Voorzitter Doekle Terpstra vindt het een belangrijk signaal dat het kabinet blijft investeren in verduurzaming. De hoge uitgaven om de koopkrachtdaling te dempen zijn logisch en terecht, maar het mag de aandacht niet afleiden van de noodzaak om steeds meer vaart te maken met de energietransitie. Techniek Nederland waarschuwt dat het tekort aan technische vakmensen met ‘green skills’ een groot risico is voor de energietransitie. De verhoging van het minimumloon met 10% is een slecht idee. Lees meer

Vereniging Eigen Huis: Zorgen over uitvoering steunpakket energiekosten

Deze maatregelen zijn positief, maar kunnen niet verhinderen dat velen een onzekere winter tegemoet gaan. Het kabinet kondigt aan dat het prijsplafond snel wordt uitgewerkt. Vereniging Eigen Huis waarschuwt er voor specifieke groepen niet over het hoofd te zien. Zo hebben veel appartementen één gezamenlijke energieaansluiting via hun VvE. Ook woningen die zijn aangesloten op een warmtenet moeten in aanmerking komen voor het prijsplafond. Lees meer

Unie van Waterschappen: Een toekomstbestendig Nederland begint bij ruimte voor water

Het is cruciaal dat de nieuwe woningen klimaatbestendig gebouwd worden. Dat betekent dat water en bodem leidend moeten zijn bij ruimtelijke keuzes. Rogier van der Sande: 'Ongeveer 820.000 woningen zijn gepland in overstroombaar, slap, zettingsgevoelig en nat gebied. Het is belangrijk om nu toekomstbestendige keuzes te maken in de locatie, de inrichting van woningbouwgebieden en in de bouw van woningen zelf. Water en bodem moeten daarbij sturende factoren zijn. Bouw elk nieuw huis vanaf nu klimaatbestendig. Anders leggen we de rekening van dom gebouwde huizen bij volgende generaties.' Lees meer

Politieke partijen

CDA - Minder ik, meer wij. Het kabinet presenteert een historisch pakket maatregelen. Om huurders met een lager inkomen tegemoet te komen gaat ook de huurtoeslag structureel omhoog. Gecombineerd met de verhoging van de zorgtoeslag zorgen deze maatregelen ervoor dat huishoudens meer geld overhouden. 

D66 Ongekende en noodzakelijke investering in ondersteunen koopkracht. Deze ongekende investeringen in onze koopkracht zijn nu gewoon keihard nodig. We moeten er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat zij die het meest kwetsbaar zijn, het meeste worden geholpen. Die verantwoordelijkheid nemen we met dit ongekende pakket. Lees meer

ChristenUnie - Meer zekerheid in onzekere tijden. In deze crisistijd komt het er op aan dat we huishoudens en gezinnen helpen die nu in de knel komen door de pijlsnel gestegen energie- en voedselprijzen. Dat we doen wat we kunnen om mensen niet door het ijs te laten zakken. Lees meer

SP - Het kabinet is veel te traag. Veel verhalen komen echt binnen. Mensen hebben het steeds moeilijker door de gestegen prijzen en verwachten terecht dat het kabinet veel meer doet om de kosten te verlagen. De plannen van Rutte en Kaag zijn echt te weinig en te laat voor veel Nederlanders. Lees meer 

GroenLinks - Het kabinet komt met plannen voor volgend jaar, terwijl hele normale gezinnen nu al door het ijs zakken. In de coronajaren was het mantra: we doen alles wat nodig is om bedrijven te redden. Nu is ons mantra: we doen alles wat nodig om gezinnen te redden. Lees meer

PVV Dit kabinet is uitgeregeerd. Ze hebben Nederland ongelooflijk beschadigd, ruzie gemaakt met de boeren, tienduizenden asielzoekers door de strot van onze bevolking geduwd en maandenlang pure desinteresse getoond voor het financiële leed van Nederlanders. Dat er nu maatregelen komen doet daar niets aan af, het is veel te laat en te weinig. Lees meer

FvDSommige crises zijn reëel, maar worden niet adequaat geadresseerd. Het blijft altijd bij symptoombestrijding. De woningcrisis is het gevolg van de explosieve bevolkingsgroei die Nederland doormaakt, een groei die volledig valt toe te schrijven aan de massale immigratie. De koopkrachtcrisis is het gevolg van de waardeloze euro. De energiecrisis is het gevolg van onze toegenomen afhankelijkheid van dure, onbetrouwbare wind- en zonne-energie. Lees meer

SGP Meer armslag voor burgers en bedrijven. De SGP wil extra inzet voor de mensen met middeninkomens en kleine en middelgrote bedrijven. Voor beide groepen geldt dat ze tussen wal en schip vallen. Lees meer