Regionale woningmarkten

Minister: gemeente, corporaties en huurders gelijkwaardig in prestatieafspraken

Expert
Eline Penders
Manager Sectorontwikkeling & Professionalisering

In de Woningwet staat dat partijen geschillen over prestatieafspraken kunnen voorleggen aan de minister, die na het advies van de commissie, een bindende uitspraak doet. De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron vroegen de minister om een uitspraak in een geschil in Rotterdam-Zuid. Daar werken zij aan de grondige aanpak van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). 

Investeren

Het Rijk, de gemeente en de woningcorporaties willen met dit programma samen de woon- en leefkwaliteit verbeteren met meer gemengde woonmilieus. De corporaties investeren veel in de eigen woningvoorraad in Rotterdam-Zuid. De gemeente vraagt hen om uit eigen middelen ook mee te betalen aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad. De corporaties willen huurdersgeld niet inzetten voor de herstructurering van slecht onderhouden woningen van particuliere eigenaren. De centrale bewonersorganisatie van Woonbron deelt dit standpunt.

Aedes

Aedes vindt het een goede uitspraak van de minister na het advies van de commissie. De commissie oordeelt: ‘Er is geen sprake van een hiërarchische verhouding tussen een gemeente en een toegelaten instelling (corporatie, red.). Het feit dat het gaat om prestatieafspraken vergt wilsovereenstemming tussen partijen. Voor een gemeentelijke verplichting is dus geen wettelijke grond.’

De bevestiging van de minister dat gemeente, corporaties en huurders gelijkwaardige overlegpartners zijn, en dat prestatieafspraken zijn gebaseerd op ‘wilsovereenstemming’, is een belangrijke uitspraak voor alle corporaties. Zeker met het oog op de grote maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties voor staan.

De minister geeft met de uitspraak aan dat huurders, corporaties en gemeenten samen op lokaal niveau balans moeten vinden in de prestatieafspraken ondanks verschillende belangen. Geen enkele stem weegt zwaarder dan een andere. De minister vraagt de partijen samen vanuit deze uitspraak alsnog tot afspraken te komen.