Aandachtsgroepen

Hoe zit het met… jongvolwassenen na overlijden van ouder(s)?

Expert
Hilde Klapwijk
Belangenbehartiger

Hoe vaak doet de situatie zich voor?

Volgens het CBS komt het jaarlijks bij ongeveer 80 inwonende jongvolwassenen voor dat zij na het overlijden van hun ouder(s) achterblijven in een sociale huurwoning. Van deze jongvolwassenen verhuist jaarlijks gemiddeld ongeveer de helft binnen 6 maanden naar een andere passende woning.

Wet Huurbescherming weeskinderen

Eind 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Huurbescherming weeskinderen; een initiatief van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (CU) en Westerveld (GL). Hiermee is de wet definitief en krijgen jongvolwassenen die hun ouders verloren zijn en wonen in een corporatiewoning het recht om in de ouderlijke woning te blijven wonen tot en met hun 27e levensjaar. Woningcorporaties worden met deze wet verplicht om de jongvolwassene kort na het overlijden van de ouder te informeren over de toekomstige woonsituatie en het huurcontract te verlengen tot en met het 27ste levensjaar. De Tweede Kamer nam een motie aan dat dit niet alleen voor woningcorporaties, maar voor alle verhuurders moet gelden.

Aedes adviseert woningcorporaties om al in geest van de wet te handelen. Die sluit overigens aan op de bestaande gedragscode die corporaties volgen.

Gedragscode

In overleg met onder andere het ministerie BZK, VNG, Woonbond en Aedes is in 2021 een gedragscode voor verhuurders opgesteld. Uitgangspunt van de code is dat de verhuurder een maatwerkoplossing biedt, die aansluit bij de specifieke situatie van de jongvolwassen. Goede communicatie is cruciaal, de afspraken worden vastgelegd in een maatwerkplan huisvesting. 

In hoofdlijnen zijn de afspraken:

  • De jongvolwassene kan in de ouderlijke woning blijven als die passend is.
  • Als dat niet zo is, kan de jongvolwassene nog 2 jaar in de ouderlijke woning blijven met een tijdelijk huurcontract. 
  • De huurprijs wordt in die periode zodanig vastgesteld dat betrokkene die op kan brengen.
  • De verhuurder biedt daarna een passende woning aan met een huurcontract voor onbepaalde tijd.
  • De code geeft aan hoe verhuurders hulp kunnen organiseren voor betrokkenen, bijvoorbeeld van de gemeente of maatschappelijke instellingen. 

Woningcorporaties: ‘We lossen het op’

De gedragscode sluit goed aan bij de manier waarop woningcorporaties al werken, aldus Aedes. Het uitgangspunt is dat woningcorporaties iedere case oplossen, dat mag van sociale verhuurders verwacht worden. Waarbij de nieuwe wet helderheid en houvast biedt .