Gedragscode verhuurders: altijd een huurwoning voor jongvolwassenen na overlijden ouders

Nieuws Nieuws · 20 december 2021
Expert
Hilde Klapwijk
Belangenbehartiger

Woningcorporaties zorgen dat jongvolwassenen, die in een huurwoning achterblijven na het overlijden van hun ouders, altijd weer in een passende huurwoning terechtkomen. Dat kan hun ouderlijk huis zijn, maar ook een andere woning. Dat is vastgelegd in een gedragscode, die in overleg met Aedes is opgesteld.

Het komt jaarlijks zo’n tachtig keer voor dat jongvolwassenen achterblijven in een corporatiewoning na het overlijden van hun ouder(s). Corporaties willen er juist in deze emotionele situaties voor de jongvolwassenen zijn en een maatwerk-oplossing aanbieden. In verreweg de meeste gevallen lukt dat geruisloos. Uitgangspunt is dat corporaties passende woonruimte aanbieden.

Ruimte voor maatwerk

Om alle jongvolwassen wezen in deze situatie goed te kunnen helpen, pleitte Aedes eerder voor meer ruimte voor maatwerk. Het gaat overigens niet alleen om wettelijke regels, maar ook om meer duidelijkheid wat van alle betrokken partijen verwacht mag worden. Tegelijkertijd zocht minister Ollongren na een motie van de Tweede Kamer naar manieren om onwenselijke situaties te voorkomen. In overleg met onder andere het ministerie, VNG, Woonbond en Aedes is een gedragscode voor verhuurders opgesteld. Minister Ollongren heeft de gedragscode op 20 december via een brief aan de Tweede Kamer aangeboden.

Gedragscode verhuurders

Uitgangspunt van de code is dat de verhuurder een maatwerk-oplossing biedt, die aansluit bij de specifieke situatie van de jongvolwassen wees. Goede communicatie is cruciaal, de afspraken worden vastgelegd in een maatwerkplan huisvesting. In hoofdlijnen zijn de afspraken:

  • De jongvolwassene kan in de ouderlijke woning blijven als die passend is.
  • Als dat niet zo is, kan de jongvolwassene nog twee jaar in de ouderlijke woning blijven met een tijdelijk huurcontract. 
  • De huurprijs wordt zodanig vastgesteld dat betrokkene die op kan brengen.
  • De verhuurder biedt daarna een passende woning aan met een huurcontract voor onbepaalde tijd.
  • De code geeft aan hoe verhuurders hulp kunnen organiseren voor betrokkenen, bijvoorbeeld van de gemeente of maatschappelijke instellingen.

Woningcorporaties: ‘We lossen het op’

De gedragscode sluit goed aan bij de manier waarop woningcorporaties al werken, aldus Aedes. Het uitgangspunt is dat woningcorporaties ieder geval oplossen, dat mag van sociale verhuurders verwacht worden. De code kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door misverstanden te voorkomen die in dit soort gevoelige situaties snel ontstaan.