Analyse waarderingen beleidswaarde

Woningcorporaties hebben in 2018, bij wijze van proef, voor het eerst de waarde van hun vastgoed vastgesteld op basis van beleidswaarde. Op sectorniveau blijkt waardering op beleidswaarde vergelijkbaar met bedrijfswaarde, zo blijkt uit een analyse van de Aw en het WSW. Wel zijn er bij individuele corporaties uitschieters.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) hebben corporaties in een brief geïnformeerd over hun analyse van de aangeleverde waarderingen op beleidswaarde.

Sectorgegevens

Op sectorniveau zijn de beleidswaarde en de bedrijfswaarde vergelijkbaar. De verdeling in waarde blijft ongeveer gelijk, de gemiddelde beleidswaarde (en de waarde per corporatiewoning) is vergelijkbaar, maar stijgt met circa 5 procent. De beleidswaarde is belangrijk omdat mede op basis daarvan de borgingsruimte (en dus investeringsmogelijkheden) van corporaties wordt vastgesteld.

Individuele uitschieters

Corporaties hebben soms sterk afwijkende uitgangspunten die leiden tot uitschieters aan de boven- en de onderkant. De WSW en de Aw gaan daarom in die gevallen gesprekken aan om te achterhalen of de input realistisch is in relatie tot het beleid en de definities van de desbetreffende corporatie. Dit zijn geen gesprekken in het kader van het reguliere toezicht, maar bedoeld om uitschieters te kunnen verklaren. Het kan immers effect hebben op de risicobeoordeling en borgingsmogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk voor gesprekken met de accountant over de verslaglegging en een goedkeurende verklaring.