OOB-status voor woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden

Woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden (vhe) krijgen de status van ‘organisaties van openbaar belang’ (OOB). Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. Hij heeft dit vastgelegd in een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties.

De ingangsdatum is nog niet bekend. De verwachting is dat invoering per 1 januari 2019 lastig zal worden.

Hogere grens

De voorganger van Hoekstra, Dijsselbloem, wilde de status invoeren voor corporaties met meer dan 2.500 vhe. Minister Hoekstra kiest er nu mede op aandringen van Aedes voor om de grens te verhogen. Tweede Kamerleden van CDA en D66 hadden op verzoek van Aedes aandacht gevraagd voor de grens voor woningcorporaties. Daarop zijn door het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) geconsulteerd. 

Naar aanleiding van deze consultatieronde heeft de minister gekozen voor een hoger aantal verhuureenheden als grens. De Aw vond zowel 2.500 als 5.000 vhe werkbaar, het WSW stelde voor om te verhogen naar 5.000 vhe en de NBA pleitte voor een grens van 10.000 vhe om eventuele problemen rondom de beschikbaarheid van accountants te voorkomen. 

Aedes

Aedes is tevreden met het besluit om de grens te verhogen, want hierdoor vallen 65 corporaties minder onder dit besluit. Toch had Aedes net als de NBA liever een verhoging naar 10.000 verhuureenheden gezien. Dit sluit ook beter aan bij de vereisten van OOB’s, zoals het beschikken over een auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken. In de Woningwet is deze vereiste al opgenomen bij een grens van 10.000 vhe.

De OOB-status heeft grote gevolgen voor de jaarrekeningcontrole en de samenwerking met de externe accountant. Alleen accountantskantoren die OOB’s mogen controleren zijn bevoegd voor de jaarrekeningcontrole. Op dit moment zijn dat maar negen organisaties. 

Daarnaast mogen de 143 woningcorporaties die straks een OOB-status krijgen niet hetzelfde kantoor inschakelen voor zowel de controle van hun jaarrekening als voor adviesdiensten. Dit maakt de zoektocht naar een nieuwe accountant nog lastiger, terwijl nu al 30 procent van de corporaties daar moeite mee heeft.

Naast woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden zijn door dit besluit ook netbeheerders, grote pensioenfondsen en drie grote instellingen voor het wetenschapsbeleid (KNAW, KB en NWO) aangewezen als organisaties van openbaar belang in de zin van de Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).