Aedes: voorstel tijdelijke financiering Huurcommissie onacceptabel

Nieuws Nieuws · 7 november 2022
Expert
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Minister De Jonge stelt voor dat woningcorporaties tijdelijk de volledige bijdrage van alle verhuurders aan de Huurcommissie betalen. Een compleet onlogisch voorstel wat Aedes betreft. Bij bijna 70% van de geschillen zijn immers particuliere verhuurders betrokken. Aedes pleit voor een logischer financiering van de Huurcommissie.

De Huurcommissie wordt gefinancierd door ongeveer gelijke bijdragen van enerzijds het ministerie van BZK en anderzijds verhuurders. De bijdrage van verhuurders wordt nu al grotendeels (zo’n 90 %) opgebracht door corporaties. Al eerder was dit Aedes een doorn in het oog: particuliere  verhuurders krijgen – zeker naar rato – veel meer klachten en worden vaker in het ongelijk gesteld dan corporaties. De bijdrage van verhuurders gaat omhoog van 5,5 miljoen euro naar 8,5 miljoen.

Tijdelijke oplossing: alle kosten voor corporaties

Deze ongelijkheid wordt veroorzaakt doordat de gegevens van de verhuurderheffing worden gebruikt als grondslag voor de verhuurderbijdrage. Na de afschaffing van de verhuurderheffing kan dat echter niet meer. Minister De Jonge zoekt een alternatieve grondslag, maar die zal in 2024 nog niet klaar zijn, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister stelt als tijdelijke oplossing voor dat corporaties de volledige verhuurderbijdrage aan de Huurcommissie betalen, tot er een nieuwe werkwijze is. Gedurende die periode dragen particuliere verhuurders niets bij. De minister onderkent dat dit ‘wrang is voor corporaties gezien particuliere verhuurders partij zijn in bijna 70% van de geschillen’. Wel wil hij tijdelijk de leges voor particuliere verhuurders verhogen.

Eerlijker grondslag op basis van veroorzaken kosten

Wat Aedes betreft is het voorstel onacceptabel. Het is sowieso onlogisch dat geschilbeslechting over  een wettelijke regeling door de sector zelf betaald wordt en niet door de overheid. Het is immers niet mogelijk geschillen aan de rechter voor te leggen, de weg naar de Huurcommissie is verplicht.

Maar als er dan al een bijdrage van verhuurders komt voor de Huurcommissie, dan kan het niet zo zijn dat de kosten bij één soort verhuurder komen te liggen. Aedes pleit ervoor dat in een nieuwe grondslag de kosten worden gedragen door degenen die de Huurcommissie het meest belasten en de kosten veroorzaken. In feite het principe ‘de vervuiler betaalt’. Ook betwijfelt Aedes de haalbaarheid van een compleet verhuurdersregister als basis voor een definitieve regeling.