Herstel van recht op huurtoeslag

Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Huurders die ooit hun huurtoeslag verloren omdat ze eenmalig te veel inkomen of vermogen hadden, hebben mogelijk recht op herstel van de toeslag. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State die leidt tot een nieuwe uitleg van de wet, waar Aedes al langer voor pleitte.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet iemand aan meerdere voorwaarden voldoen. Die hangen samen met de hoogte van de huur, het inkomen en vermogen, de leeftijd en of het om een zelfstandige woonruimte gaat. Wanneer de huur in de bestaande woning boven de huurgrens uitgroeit en als voorafgaand aan die overschrijding huurtoeslag is toegekend, is er sprake van een verworven recht. Wie een te hoog inkomen of vermogen had, verloor dat recht en kwam niet meer voor huurtoeslag in aanmerking als het inkomen of vermogen daar later wel weer aanleiding toe gaf, omdat het inkomen of vermogen daalde. 

Nieuwe situatie

Sinds 24 juli 2019 is er een nieuwe situatie. Toen deed de Raad van State uitspraak met een andere interpretatie van de wet. De Belastingdienst/Toeslagen voert die nieuwe uitleg van de wet per die datum uit. Huurders die een verworven recht op huurtoeslag hebben vanwege huurgrensoverschrijding en een inkomens- en/of vermogensstijging hebben gehad gevolgd door een daling kunnen, als gevolg van de uitspraak, weer aanspraak maken op huurtoeslag. Zij moeten natuurlijk nog wel aan de overige voorwaarden voldoen.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat personen weer huurtoeslag kunnen aanvragen over het jaar 2019, wanneer ze hier door de gewijzigde interpretatie van de wet recht op hebben. Ze kunnen de aanvraag om een tegemoetkoming voor het berekeningsjaar 2019 tot 1 september 2020 indienen via www.toeslagen.nl.

Met betrekking tot eerdere jaren gaat de Belastingdienst huishoudens op wie de uitspraak van de Raad van State over het verworven recht van toepassing is vanaf 2014 ambtshalve opnieuw beoordelen. Huishoudens die niet bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen kunnen zich tot 1 januari 2021 melden bij de Belastingdienst/Toeslagen.  

Verworven recht

Als de huur in de bestaande woning boven de huurgrens uitgroeit en als voorafgaand aan die overschrijding huurtoeslag is toegekend, is er een verworven recht. Wie een te hoog inkomen of vermogen had, verloor dat recht en kwam niet meer voor huurtoeslag in aanmerking, ook niet als het inkomen of vermogen daar op een later moment weer aanleiding toe gaf. De uitspraak van de Raad van State zorgt er echter voor dat mensen die dit verworven recht hebben, en waarbij het inkomen of vermogen weer gedaald is, toch weer recht krijgen op huurtoeslag. 

Lees meer over het verworven recht in de huurtoeslag in de Kamerbrief van 11 juni 2020.