Huurquotes dalen bij huurders corporaties, zorgen over bestaanszekerheid minima

Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Huurders van woningcorporaties zijn zowel dit jaar als volgend jaar een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur, zo laten berekeningen van het Nibud zien. Toch blijven er zorgen over de bestaanszekerheid bij huurders met de laagste inkomens. Zij hebben immers te maken met hoge inflatie en andere maatregelen die hun inkomen beïnvloeden. Aedes roept het kabinet op maatregelen te nemen om deze groep te steunen.

Woningcorporaties spraken met het kabinet in de Nationale Prestatieafspraken af de huurontwikkeling de komende jaren te koppelen aan de loonontwikkeling en niet langer aan de inflatie. Die is immers veel hoger dan in de voorgaande jaren. De huren zullen de komende jaren gemiddeld iets minder (0,5 %) stijgen dan de lonen en de daaraan gekoppelde uitkeringen. Doel daarvan is dat huurders steeds een kleiner deel van hun inkomen aan huur kwijt zijn (huurquote daalt). Tegelijkertijd hebben corporaties voldoende geld nodig voor hun andere opgaven, zoals het bouwen van nieuwe huurwoningen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Nibud: huurbeleid leidt tot dalende huurquotes

De afspraken betekenen dat de huren van corporaties volgend jaar juli gemiddeld 5,3% kunnen stijgen, aangezien de loonontwikkeling 5,8% is. Deze huurverhoging is hoger dan afgelopen jaren. Daarom is het des te belangrijker zeker te weten dat het beoogde effect van dalende huurquotes bereikt wordt. Aedes heeft daarom het Nibud gevraagd door te rekenen of bij deze huurontwikkeling het beoogde effect inderdaad optreedt. Nibud laat zien dat dit zo is. Bij alle 12 onderzochte huishoudtypes daalt de huurquote, zowel dit jaar als volgend jaar.

Het is goed om te zien dat het huurbeleid van corporaties ertoe leidt dat mensen een minder groot deel van hun inkomen aan huur kwijt zijn. Zo leveren corporaties een belangrijke bijdrage aan het betaalbaar houden van woonlasten.
Portretfoto Martin van Rijn
Martin van Rijn
Voorzitter Aedes

Inkomenspositie laagste inkomens verslechtert

Het Nibud heeft ook bekeken hoe de inkomenspositie van de verschillende huishoudtypes zich ontwikkelt. Dat huurquotes dalen betekent namelijk niet automatisch dat de inkomenspositie van alle huurders verbetert. Veel meer factoren spelen een rol. Het kabinet neemt maatregelen om de koopkracht te verbeteren, zo gaat volgend jaar de huurtoeslag met € 34 per maand omhoog. Maar daar staan belastingmaatregelen, stijgende kosten en lagere toeslagen tegenover.

Het Nibudrapport laat zien dat de inkomenspositie van met name mensen met een inkomen rond het sociaal minimum verslechtert. Zij houden minder geld over om hun huur en andere lasten te betalen. Dat komt bijvoorbeeld omdat de zorgtoeslag daalt.

Overheid moet bestaanszekerheid minima garanderen

Geheel verrassend is dat niet, de Commissie Sociaal Minimum luidde hierover eerder al de noodklok. Martin van Rijn: ‘Het kabinet moet snel met maatregelen komen om deze mensen te helpen. Corporaties houden hun huren betaalbaar, daar zijn we van. Maar de overheid moet de bestaanszekerheid van alle inwoners garanderen.’

Download het onderzoek en de oplegger

De oplegger is alleen beschikbaar voor Aedes-leden. Deze kun je alleen downloaden als je bent ingelogd met een als Aedes-lid geverifieerd mailadres.