Vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen

Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Op 30 juni 2022 tekenden Aedes, de Woonbond, de VNG en de minister voor VRO de Nationale Prestatieafspraken. Onderdeel van de afspraken is dat corporaties vanaf 1 januari 2023 voor isolatiemaatregelen geen huurverhoging meer mogen vragen. Daarmee vervalt de Vergoedingentabel voor die specifieke verduurzamingsmaatregelen.

Wanneer mag je de Vergoedingentabel nog wel gebruiken?

Bij verduurzamingsprojecten die vóór 1 januari 2023 gereed zijn mag je de vergoedingentabel nog wel gebruiken. Na die datum niet meer als je alleen isoleert. Het is uiteraard ook mogelijk om al in 2022 geen huurverhoging meer te vragen bij isolatiemaatregelen.

Bij zonnepanelen of andere installaties, zoals warmtepompen, kun je ook na 1 januari 2023 nog een huurverhoging vragen. Maak hiervoor gebruik van de vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen, zoals die vanaf 1 juli 2022 kan worden gebruikt. Deze tabel helpt bij het bepalen van een faire huurverhoging voor huurders bij duurzaamheidsinvesteringen.

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat corporaties voor huurverhogingen na verduurzaming een vergoedingentabel kunnen gebruiken. Aedes en de Woonbond maakten hierover afspraken op basis van onderzoek door Companen. Onderdeel van de afspraken was om de tabel jaarlijks op 1 juli te updaten aan de hand van de ontwikkelingen in de gasprijs. Omdat de tabel vrijwel alleen voor isolatiemaatregelen werd gebruikt, hebben Aedes en de Woonbond besloten de tabel tot nader order niet meer te updaten.

Actuele ontwikkelingen

De gasprijs is in de afgelopen maanden fors gestegen. In de vorige versies van de Vergoedingentabel werd nog uitgegaan van het tarief dat de ACM jaarlijks in december publiceert. Dat zou dit jaar kunnen leiden tot een verdubbeling van de vergoedingen (huurverhogingen) na verduurzaming. Aedes en de Woonbond vinden dat niet wenselijk. Een deel van de huurders heeft nog een oud contract en zou er dan door de huurverhoging fors op achteruit gaan. Maar ook aan huurders met een nieuw energiecontract is het lastig uit te leggen dat zij, als gevolg van de hogere gasprijzen, fors meer huur gaan betalen. Daarom is bij de update van 1 juli 2022 gekozen voor een driejarig gemiddelde. Dit dempt het effect van de huidige energieprijsstijgingen op de door te rekenen vergoeding.

Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord van 2018 spraken de Woonbond en Aedes af dat huurders een reële bijdrage aan de verduurzamingsopgaven gaan leveren. Om de betaalbaarheid te waarborgen, is de bijdrage woonlastenneutraal. Dit houdt in dat de huurverhoging ruimschoots wordt gecompenseerd door de verlaging van de energielasten. Om dit te waarborgen is de vergoedingentabel opgenomen in het Sociaal Huurakkoord.

Aan de hand van aanvullend onderzoek van Companen is vorig jaar een geüpdatete versie van de tabel uit het Sociaal Huurakkoord van 2018 gepresenteerd, waarin onder meer rekening is gehouden met woninggrootte en de NTA880. De Woonbond geeft een positief advies aan huurders om in te stemmen met huurverhogingsvoorstellen die in lijn zijn met de tabel.

Geen verplichting

Aedes en de Woonbond adviseren woningcorporaties en huurders met klem de vergoedingentabel te gebruiken bij verduurzamingsvoorstellen, tenzij de uitkomst duidelijk onredelijk uitpakt. Maar corporaties en huurders zijn niet verplicht de tabel te gebruiken. Sommige corporaties hebben eigen beleid en hierover afspraken gemaakt met de huurders.

De tabel is alleen van toepassing op gasbesparingen. Daardoor is de tabel vooral geschikt voor kleinere verduurzamingen, zoals bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Bij ingewikkelde renovaties is het beter om de besparing, en daarmee de reële huurverhoging, apart te berekenen. Maar de tabel kan hierbij zeker wel van nut zijn.