Verbeterde vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen

Expert
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat voor huurverhogingen na verduurzaming een vergoedingentabel wordt gebruikt. Aedes en de Woonbond maakten hierover afspraken op basis van onderzoek door Companen. De vergoedingentabel helpt bij het bepalen van een faire huurverhoging voor huurders bij duurzaamheidsinvesteringen.

Op 8 december 2021 is een update van de vergoedingentabel verschenen. Aedes adviseert die versie te gebruiken.

De Woonbond geeft een positief advies aan huurders om in te stemmen met huurverhogingsvoorstellen die in lijn zijn met de tabel.Tijdens een ledenpeiling begin 2020 bleek dat ruim 90 procent van de leden de update steunt.

Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord van 2018 spraken de Woonbond en Aedes af dat huurders een reële bijdrage aan de verduurzamingsopgaven gaan leveren. Om de betaalbaarheid te waarborgen, is de bijdrage woonlastenneutraal. Dit houdt in dat de huurverhoging ruimschoots wordt gecompenseerd door de verlaging van de energielasten. Om dit te waarborgen is de vergoedingentabel opgenomen in het Sociaal Huurakkoord. Aan de hand van aanvullend onderzoek van Companen is in juli 2020 een geüpdatete versie van de tabel uit het Sociaal Huurakkoord van 2018 gepresenteerd.

Woninggrootte

In de ge-update tabel is te zien wat Aedes en de Woonbond een redelijke vergoeding (huurverhoging) vinden bij de verschillende energiebesparingen (labelstappen). Deze vergoeding is gebaseerd op onderzoek van Companen naar de daadwerkelijke besparing bij de verschillende labelstappen. Om ervoor te zorgen dat huurders er normaal gesproken niet op achteruit gaan in woonlasten, is de vergoeding ongeveer gelijk aan 90 procent van de gemiddelde besparing.

Daarnaast maakt de nieuwe tabel onderscheid naar woninggrootte. Voor kleine woningen is een ander onderdeel van de tabel van toepassing dan voor middelgrote en grote woningen. Uit het onderzoek van Companen blijkt namelijk dat woninggrootte een behoorlijke invloed heeft op de besparing op de energierekening. Zaken als huishoudgrootte of woningtype zijn ook onderzocht, maar blijken veel minder van invloed op de te behalen energiebesparing.

Geen verplichting

Aedes en de Woonbond adviseren woningcorporaties en huurders met klem de vergoedingentabel te gebruiken bij verduurzamingsvoorstellen, tenzij de uitkomst duidelijk onredelijk uitpakt. Maar corporaties en huurders zijn niet verplicht de tabel te gebruiken. Sommige corporaties hebben eigen beleid en hierover ook afspraken gemaakt met de huurders.

De tabel is alleen van toepassing op gasbesparingen. Daardoor is de tabel vooral geschikt voor kleinere verduurzamingen, zoals bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Bij ingewikkelde renovaties is het beter om de besparing, en daarmee de reële huurverhoging, apart te berekenen. Maar de tabel kan hierbij zeker wel van nut zijn.

Update 28 mei 2021: NTA8800

Sinds 1 januari 2021 worden energielabels op een andere manier berekend, namelijk aan de hand van de NTA8800. Hoe kunt u de vergoedingentabel dan gebruiken? De komende maanden wordt in kaart gebracht wat het effect is van de nieuwe rekenmethode op de vergoedingentabel. Eerder gaven we aan dat we verwachtten rond 1 juli 2021 met een update te komen. Er is echter vertraging in de verwerking van de data. We verwachten nu begin november 2021 met een update te komen. Tot die tijd kunt u de huidige vergoedingentabel gebruik.

Maar Aedes adviseert wel met klem om zowel van de oude situatie als de nieuwe het energielabel te berekenen aan de hand van de NTA8800-methodiek.Zo worden ‘appels met appels’ vergeleken. Er zijn aardig wat verschuivingen bij individuele woningen. Die kunnen bijvoorbeeld in de oude methodiek een F-label hebben, maar in de nieuwe methodiek een C-label. Als u de woning dan verduurzaamt naar label A, is het logischer om bij de huurverhoging uit te gaan van een labelstap C naar A dan van F naar A.

Kijk ook eens bij