Vereenvoudiging markttoets stap voor stap

Het kabinet wil de marktoets voor het bouwen van vrije sector woningen (niet-DAEB) door woningcorporaties vereenvoudigen. Alleen als commerciële partijen geen belangstelling hebben voor een bouwproject, mogen corporaties dat doen. De gemeente toetst dat. Om de toets te vereenvoudigen moet wet- en regelgeving aangepast worden.

Aedes heeft zich al geruime tijd ingezet voor een vereenvoudiging van de markttoets, die vervolgens  in het regeerakkoord terecht kwam. Ook de Samenwerkingstafel Middenhuur adviseerde aanpassingen. De vereenvoudiging van de markttoets is echter niet zomaar geregeld; er zijn aanpassingen voor nodig in zowel de Woningwet, de Huisvestingswet als in het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) als in het RTIV (Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting). Die aanpassingen gaan stap voor stap.

RTIV: Rendementseis verlaagd

Het kabinet heeft inmiddels de minimale rendementseis op projectniveau verlaagd naar 0 procent. Dat is vastgelegd in het RTIV.

BTIV: Erfpacht en grondverkoop tussen corporaties

Het is de bedoeling dat de markttoets wordt afgeschaft voor situaties waarin die minder toegevoegde waarde heeft, zoals bij erfpacht en gemengd bezit.

  • Marktpartijen willen lang niet altijd erfpachtgrond overnemen. Het is daarom de bedoeling dat de markttoets vervalt voor grond die voor 1 januari 2015 in erfpacht is uitgegeven.
  • ​De markttoets komt ook te vervallen bij grondverkoop tussen corporaties waarbij minimaal 75 procent van de woningen DAEB-bezit zijn. Dit was 90 procent. Hierdoor kunnen corporaties bijvoorbeeld gemakkelijker complexen van corporaties overnemen die buiten de eigen woningwetregio liggen.

Voor deze wijzigingen moet het BTIV gewijzigd worden. Het was de bedoeling dat dit nog in 2018 geregeld zou worden, maar dat is niet gelukt. Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer hierover een besluit neemt.

Aanpassing Woningwet

Er zijn ook aanpassingen in de Woningwet nodig: verduidelijking van de regels voor de  huisvestingsordening en de markttoets, aanpassing rendement op portefeuille-niveau en versnellen van de procedure. Ook moet de  voorafgaande toestemming van de Aw bij transacties tussen corporaties met overwegend DAEB-werkzaamheden vervallen. De aanpassingen in de wet zullen naar verwachting nog één à twee jaar in beslag nemen.