Waar kun je bouwen? Ruimtelijk afwegingskader biedt inzichten

Nieuws Nieuws · 15 april 2024
Expert
Morris Verlinden
Belangenbehartiger

Door klimaatverandering of problemen met bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening is het op sommige plekken niet langer verstandig nieuwe woningen te bouwen. Hoe weet je waar je wel en niet kunt bouwen? Hiervoor ontwikkelde het ministerie van IenW, in samenwerking met het ministerie van BZK, het ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Dit instrument brengt de risico's van overstromingen, wateroverlast, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid in kaart.

Het ruimtelijk afwegingskader is bedoeld voor provincies, gemeenten en waterschappen, maar het biedt ook woningcorporaties inzichten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het instrument geeft aan op welke plekken, gegeven het water- en bodemsysteem, ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Dit varieert van gebieden waar zonder (extra) klimaatrisico's tot gebieden waar niet gebouwd kan worden, bijvoorbeeld bij uiterwaarden. Afhankelijk van de risicocategorie zijn extra maatregelen nodig.

Het is voor overheden nog niet verplicht om het ruimtelijk afwegingskader te gebruiken, het is vooral een hulpmiddel. De praktijk zal uitwijzen hoe vaak en in hoeverre organisaties het zullen gebruiken. 

Aedes juicht het toe dat het Rijk meer regie pakt bij het maken van ruimtelijke keuzes. Wij moedigen corporaties aan om de inzichten uit het ruimtelijk afwegingskader mee te nemen in de gesprekken over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.