Rijksbegroting 2022: Belangrijkste plannen voor werkgevers op een rij

Nieuws Nieuws · 24 september 2021

In de Rijksbegroting heeft het demissionaire kabinet plannen voor 2022 gepresenteerd die niet kunnen wachten. Voor werkgevers belangrijke vraagstukken als hoe om te gaan met flexibele/vaste contracten, het grote aantal zzp’ers in Nederland en inclusie op de arbeidsmarkt wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste plannen van belang voor werkgevers.

Ontwikkelingen op  de arbeidsmarkt

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn positiever dan verwacht. Momenteel is bijna 70% van de 15- tot 75-jarigen aan het werk. Daarnaast is er een recordaantal vacatures en ligt het werkloosheidspercentage laag met 3,2%.

Leven lang ontwikkelen

Het kabinet vindt dat de coronacrisis het belang van een leven lang ontwikkelen heeft onderstreept en wil dat in 2022 verder stimuleren. Ook de CAO-partijen in onze branche onderstrepen dat. Zo is in onze CAO Woondiensten (artikel 10.1) vastgelegd dat een medewerker op basis van een persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan minimaal 12 uur per jaar aan zijn eigen ontwikkeling moet besteden. In 2022 ondersteunen onder andere de volgende regeling het leven lang ontwikkelen:

  • Mensen kunnen zich door subsidies zoals het STAP-budget voor scholing (1.000 euro per persoon) en via het crisispakket ‘NL Leert Door’ kosteloos ontwikkeladvies en scholing ontvangen. 
  • Voor ondernemers (en dus ook voor woningcorporaties) is er in 2022 opnieuw 49 miljoen euro beschikbaar vanuit de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-regeling). Op de website www.hoewerktnederland.nl vind je meer informatie.

Thuiswerken

Als het Belastingplan 2022 wordt goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer is per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding mogelijk van maximaal 2 euro per dag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal 0,19 euro per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat.

Sinds 1 maart 2021 geldt in onze CAO Woondiensten een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Deze vergoeding loopt tot en met 31 december 2021. CAO-partijen hebben volgens afspraak gesprekken gevoerd over het Hybride Werken. De uitkomsten van die gesprekken, waaronder de eventuele continuering van de thuiswerkvergoeding, worden meegenomen in de onderhandelingen (starten op 29 september) voor de CAO Woondiensten 2022.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is. Ouders krijgen gedurende 9 weken een uitkering van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). In artikel 8.8 CAO Woondiensten is bepaald dat de werkgever gedurende het ouderschapsverlof van de medewerker zijn pensioenpremie doorbetaald.

Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Vanaf 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers. Jaarlijks is er bovendien 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de ‘MKB Verzuim-ontzorg-verzekering'. In 2022 is er incidenteel 300 miljoen euro extra beschikbaar en in 2023 is dat 150 miljoen euro.

Nieuw pensioenstelsel

De nieuwe Pensioenwet gaat in 2022 naar het parlement. Het wetsvoorstel heeft tot doel pensioenen persoonlijker en transparanter te maken. Deelnemers krijgen meer inzicht in welke premie er wordt ingelegd, wat het voor de uitkering bestemde persoonlijk pensioenvermogen is en hoeveel pensioen zij daarmee kunnen verwachten. Aedes en de vakbonden zijn samen met pensioenfonds SPW begonnen met het vertalen van het pensioenakkoord naar een toekomstige pensioenregeling voor de woningcorporaties. In 2022 zullen de premie en ambitie centraal staan in de gesprekken. De verwachting is dat er circa 3 jaar nodig is om tot een volledige uitwerking en implementatie van de nieuwe pensioenregeling te komen.

Arbovisie 2040

Het kabinet wil dat gezond en veilig werken de norm blijft, ook op een veranderende arbeidsmarkt. In 2022 wordt een nieuwe lange termijnvisie op het arbobeleid vastgesteld: de Arbovisie 2040. Belangrijke onderwerpen zijn preventie, het verbeteren van de arbeidsgerelateerde zorg en de verbinding daarvan met de reguliere zorg en het verbeteren van de naleving.

Ook CAO-partijen vinden gezond en veilig werken belangrijk. FLOW ondersteunt daarin. Zo bieden zij onder andere een FLOW Arboportal aan. Hier vind je informatie en praktische op de corporatiebranche afgestemde instrumenten over werkdruk, gezondheid en vitaliteit, agressie en verward gedrag, en verandering en reorganisatie. Maar ook algemenere arbo-thema’s als arbobeleid, verzuimmanagement en natuurlijk de branchespecifieke RI&E.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is 1,18% van de fiscale loonsom boven de 400.000 euro. Het (tijdelijke) hogere percentage over de eerste 400.000 euro is komen te vervallen. Dit is in 2022 geen 3% meer, maar 1,7%.

Aanpassing bijtelling emissievrije personenauto’s

De bijtelling wegens privégebruik voor emissievrije auto’s wordt geleidelijk verhoogd door minder korting op de standaardbijtelling van 22% toe te staan. De korting van 6% op de bijtelling van 22% (resulterende in een bijtelling van 16%) wordt vanaf 1 januari 2022 toegepast op een bedrag van 35.000 euro en vanaf 2023 op een bedrag van 30.000 euro.

Uitgebreidere informatie vind je in de Actualiteiten werkgeverszaken.