Centraal punt voor bemiddeling: het Transferpunt

Een steeds groter aantal huishoudens doet – al dan niet uitstromend uit een zorginstelling - met urgentie een beroep op een sociale huurwoning. De keten van prioritering, toetsing en toewijzing van urgente aanvragen verloopt in veel gemeenten nog niet naar wens. Dat geldt ook voor de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Er is behoefte aan één goed functionerend punt waar zorgorganisaties woningzoekenden met een urgentieverklaring kunnen aandragen, geregisseerd door de gemeente. Woonruimteverdeling gebeurt al langer vanuit het Transferpunt in de regio Alkmaar. Vanuit dit Transferpunt wordt met een vernieuwde werkwijze de specifieke zorgvraag van een cliënt meegenomen en wordt rekening gehouden met spreiding over de verschillende wijken.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak 2021-2024

Het Transferpunt functioneert als het centrale punt voor alle bemiddeling van bijzondere doelgroepen. Woningcorporaties bieden huisvestingsmogelijkheden aan via het Transferpunt. Zorgorganisaties dragen bewoners aan via het Transferpunt. 

Doel: coördinatie van zorgpartijen.

Afspraak 2021

Handelen conform beschreven werkwijze. In Q1 of Q2 evalueren de partijen of de nieuwe werkwijze (winkelmodel) van het Transferpunt passend is.

Oplossing

Vernieuwend is dat partijen samenwerken op basis van het zogenoemde winkelmodel. De gemeente coördineert het Transferpunt, in het verleden lag die verantwoordelijkheid bij de corporatie. De corporaties bieden woningen die zij geschikt vinden voor de uitstroom-doelgroep aan bij dit Transferpunt. Corporaties kijken dus gericht of de vrijkomende woning en de wijk passend zijn voor uitstromers. Bij het Transferpunt screenen  zorginstellingen de aangeboden cliënten en zoeken zij met cliënt en zorginstelling  naar een passende woning binnen het aanbod. De gemeente verdeelt hiermee de schaarste en zorgaanbieders weten dat ze bij het Transferpunt moeten zijn voor zelfstandige huisvesting van een cliënt (en niet bij de corporatie).

Begin 2021 wordt de werkwijze geëvalueerd. 

Aanpak

De prestatieafspraak wordt vanaf 2021 uitgevoerd.

Antje de Wolf van Woonwaard: ‘Met de grote druk op de woningmarkt is toewijzing aan urgenten spannend. Door goede werkafspraken en evaluatie van het Transferpunt denken we op een logische manier taken en verantwoordelijkheden te verdelen tussen corporaties, zorgaanbieders en de gemeenten in de regio.’

Meer informatie

Neem contact op met Antje de Wolf, adviseur wonen en maatschappij bij Woonwaard

  • Plaats: Gemeente Heerhugowaard/Langedijk
  • Wanneer: Kaderafspraken 2021-2024, jaarafspraak 2021
  • Betrokken partijen: Gemeenten Heerhugowaard/Langedijk, Woonwaard, Woonstichting Langedijk, huurdersorganisaties