Duurzame en klimaatadaptieve samenleving in Zwolle door goede samenwerking

Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties hebben in Zwolle concrete ambitieuze doelstellingen voor klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit. Dit vereist op tempo en samen op tempo van visie tot uitvoering komen. Het risico op overstroming van de IJssel maakt klimaatadaptatie in Zwolle een meer urgente opgave dan op andere plekken in het land.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak 2020-2023

Ontwikkelagenda

 • Er zijn grofweg drie warmtesystemen: elektriciteitsnetten, gasnetten en warmtenetten, die gevoed kunnen worden met duurzame bronnen. De gemeente zet in op een robuust energiesysteem dat flexibel, adaptief en betaalbaar is. De komende jaren zijn nodig voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig warmtenet gevoed met lokale duurzame bronnen.
 • De gemeente stelt een Warmtegids vast waarin zij aangeeft hoe Zwolle aardgasvrij kan worden. Om te komen tot de Warmtegids is de Warmteverkenning gemaakt. Deze geeft een richting voor toepassing van warmtesystemen op basis van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse vanuit het vastgoed.
 • De strategie en koers van de corporaties voor de energietransitie wordt afgestemd op de Warmtegids Zwolle. In Berkum Energie Neutraal werken gemeente en deltaWonen gezamenlijk verder aan plannen binnen de afgesproken kaders. In Holtenbroek werken gemeente en SWZ samen aan de ontwikkeling van een warmtenet. Samen met de gemeente werken de corporaties de warmtevisie verder uit voor het gebied De Tippe in Stadshagen en de warmteplannen Aa-Landen en Holtenbroek.
 • De gemeente en de corporaties werken de samenwerking met en in samenwerkingsverband Transform uit met het doel om kennis van Transform in te zetten voor de uitwerking van de warmtegids Zwolle en de doelstellingen van corporaties.

Innovatieagenda

De corporaties reserveren middelen om te kunnen innoveren, bijvoorbeeld met installaties zoals in de Proeftuin Berkum. DeltaWonen gaat innoveren op het gebied van hernieuwbare warmtebronnen, wellicht met een proeftuin met waterstoftoepassingen op woning/wijkniveau. SWZ anticipeert al op de komst van een warmtenet in Holtenbroek.

Afspraak 2021

n.v.t.

Oplossing en aanpak

 • Een meerjarig perspectief waarbij de afspraken op het gebied van duurzaamheid integraal worden verbonden met bestaande duurzaamheidsinitiatieven en samenwerkingsverbanden.
 • In elke jaarschijf wordt per corporatie beschreven welke concrete energieverbeteringsprojecten worden uitgevoerd .
 • De gemeente Zwolle stelt een Warmtegids vast waarin zij aangeeft hoe Zwolle aardgasvrij wordt gemaakt
 • De strategie en koers van woningcorporaties worden afgestemd op de Warmtegids.
 • Voor wijken waar nog geen warmtetransitievisie is vastgesteld, werken gemeente en corporaties de strategie samen uit.
 • De corporaties reserveren middelen voor innovatie, zoals een proeftuin met waterstoftoepassingen op woning/wijkniveau en circulair bouwen.
 • De gemeente Zwolle voert de regie uit over de samenwerking tussen woningcorporaties, andere partijen en inwoners.

Hannan Garziad en Mary Slok, Bewonersraad DeltaWonen: ‘We vinden dat er in Zwolle voortvarend aan de energietransitie wordt gewerkt met goede prestatieafspraken. Het is een thema waarbij we als huurdersorganisatie beperkt betrokken zijn. De professionals van de corporaties en de gemeente werken intensief samen. We willen de komende jaren op de goede momenten betrokken worden, om onze zorgen over de afhankelijkheidspositie van de huurder te kunnen uiten en invloed op de keuzes te kunnen uitoefenen.'

Meer informatie

Neem contact op met Hannan Garziad en Mary Slok van de Bewonersraad DeltaWonen.

Bekijk de prestatieafspraken 

 • Plaats: Gemeente Zwolle
 • Wanneer: Prestatieafspraken 2020-2023 Zwolle
 • Betrokken partijen: gemeente Zwolle, woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang, SWZ en lokale huurdersorganisaties