Hoorn: gezamenlijke aanpak van overlast en problemen achter de voordeur

De gemeente Hoorn, Intermaris en huurdersorganisatie VH De Boog zien dat de veerkracht in bepaalde wijken met veel sociale huurwoningen en een hoge mutatiegraad onder druk staat. De partijen werken daarom in partnerschap, gericht op preventie, daadkrachtige aanpak van overlast, betrokkenheid van bewoners en stadsvernieuwing aan een leefbaar en veilig Hoorn.

Selectie uit de prestatieafspraken

Meerjarenafspraak 2021-2025

Zware overlast
Gemeente Hoorn en Intermaris bespreken zware casuïstiek in het Zorg- en Veiligheidheidshuis. Waar nodig zet de gemeente de bestuurlijke bevoegdheden in. Intermaris geeft huurders bij ernstige overlast een gedragsaanwijzing.

Nieuwe contractvormen
Intermaris past in diverse complexen nieuwe toewijzings- en contractvormen toe.

Waakvlamfunctie
Intermaris, gemeente en VH De Boog zetten preventief en doelgericht in op dreigende overlast en het creëren van gezamenlijke waakvlakfuncties in de wijken. De waakvlamfunctie houdt de vinger aan de pols bij kwetsbare bewoners, onderneemt actie bij eerste signalen en is een laagdrempelig aanspreekpunt voor bewoners.

Schoon, heel en veilig
Binnen de wettelijke kaders investeert Intermaris in schoon, heel en veilig.

De gemeente Hoorn heeft structureel 160.000 euro per jaar beschikbaar voor leefbaarheid in de wijkbudgetten.

Afspraak 2021

Gemeente Hoorn en Intermaris verkennen hoe bij zware overlast samenwerking sneller en effectiever kan (met een gezamenlijk beeld hoe daarbij conform AVG gehandeld kan worden). Met name vanuit Bijzondere Zorg Team zien partijen schrijnende overlastgevallen die een doeltreffende aanpak vereisen.

In Holenkwartier en diverse complexen in Kersenboogerd experimenteert Intermaris met anders toewijzen; niet (alleen) op basis van langste inschrijfduur, maar ook op motivatie, interesses en mogelijke tegenprestaties gericht op het versterken van de binding en leefbaarheid in het complex. Daarnaast onderzoeken partijen inzet van kamergewijze verhuur en woningen delen.

In 2021 start Hoorn met proactief werken in de Kersenboogerd. Gemeente Hoorn, VH De Boog en Intermaris evalueren deze werkwijze en bespreken of die ook in andere wijken toepasbaar is.

Investering Intermaris circa 350.000 euro exclusief arbeidsloon. Personeelskosten circa 400.000 euro. Een specificatie staat in bijlage 3.

Gemeente Hoorn zet haar budget vooral in voor de aanpak van de Kersenboogerd en Hoorn-Noord.

Oplossing

  • Overlast aanpakken: gedragsaanwijzingen uitdelen en snel opschalen bij ernstige overlast (bevoegdheid burgemeester gebruiken).
  • Nieuwe contractvormen toepassen in stadsvernieuwingswijken: toewijzing op basis van motivatie, woningdelen, kamergewijze verhuur, kennismakingsgesprekken.
  • Waakvlamfunctie om preventief en proactief aan wijken met leefbaarheidsproblematiek te werken. Corporatie en gemeente trekken samen op in de zogenoemde achter de voordeur aanpak.
  • Woningcorporatie én gemeente maken concreet wat ze jaarlijks in schoon, heel en veilig investeren.
  • Huurders en huurdersorganisatie worden intensief betrokken bij wijkontwikkeling.

Mensina Wijma, voorzitter huurdersorganisatie VH De Boog: ‘De prestatieafspraken geven ons het vertrouwen in samenwerken met korte lijnen en regelmatig contact met zorgpartijen. We zijn echt samen tot een brede aanpak van de leefbaarheid in Hoorn gekomen, met een actieve rol voor ons, de gemeente en Intermaris.’

Meer informatie

Neem contact op met Mensina Wijma
Bekijk de Prestatieafspraken gemeente Hoorn 2021-2025, jaarschijf 2021

  • Plaats: Gemeente Hoorn
  • Wanneer: Prestatieafspraken 2021-2025, jaarschijf 2021
  • Betrokken partijen: Gemeente Hoorn, Intermaris, VH De Boog

Lees meer over