Instrumenten: Bevolkingskrimp in kaart

Verschillende (overheids)instanties hebben instrumenten om bevolkingskrimp in kaart te brengen. In dit artikel een overzicht.

Krimpkaart Nederland

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) bracht op een aantal kaarten de bevolkingskrimp in Nederland in kaart. De kaarten geven weer hoe de bevolking, de huishoudens en potentiële beroepsbevolking zich van jaar tot jaar ontwikkelen in de periode 2008 tot 2040.

Op de kaarten is te zien dat de komende 30 jaar vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp optreedt. In de meer centrale delen blijft het aantal bewoners voorlopig nog toenemen. De potentiële beroepsbevolking gaat al snel in vrijwel alle regio’s dalen.
>> Klik hier om de kaarten te bekijken.

Demowijzer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een digitale krimpmonitor ontwikkeld die de gevolgen van bevolkingskrimp in kaart brengt. De Demowijzer geeft informatie tot op dorpsniveau over ontwikkelingen op terreinen als werk en inkomen, bedrijvigheid, woningmarkt en (zorg)voorzieningen.
>> Klik hier om naar de Demowijzer te gaan.

Barometer Krimp

De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling in regio's met (aankomende) structurele bevolkingsdaling. De Barometer Krimp wordt maandelijks bijgewerkt. Uit de barometer blijkt dat inmiddels in 9 van de 39 onderscheiden regio's sprake is van structurele bevolkingsdaling.
>> Klik hier om naar de Barometer Krimp te gaan.