Naar een CO2-neutrale sociale huurvoorraad in 2044 in Breda

De gemeente, de corporaties en de Gezamenlijke Huurderskoepels (GHK) streven naar een CO2-neutrale en volledig circulaire woningvoorraad. De gemeente Breda heeft als doel in 2044 CO2-neutraal te zijn. De uitdaging is om op tempo gebieden aan te sluiten op het lokale Amer-warmtenetwerk tegen gelijke integrale kosten voor bewoners, met zorgvuldige bewonersbetrokkenheid, kans voor particulieren om mee te doen en integrale tarieven.

Prestatieafspraak

Meerjarenafspraak 2019-2023

De gemeente, de corporaties en de GHK onderschrijven dat het Amer-warmtenetwerk als duurzame bron kan bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. Voorwaarde is dat de CO2-uitstoot per geleverde gigajoule (GJ) warmte verder wordt gereduceerd. De primaire verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van de warmte uit het Amer-netwerk ligt bij de warmteproducent en de exploitant van het netwerk (Ennatuurlijk). Gemeente en corporaties spannen zich samen met Ennatuurlijk in om het Amer-warmtenenetwerk te verduurzamen en te verdichten en te komen tot uniforme en betaalbare tarieven voor zowel huurders als particulieren. Zij doen dit onder meer in het contract met En natuurlijk /AWLTT/gemeente Breda:

 

 • stapsgewijs naar CO2-neutraal in 2050;
 • CO2-uitstoot is hetzelfde of minder dan het alternatief dat voor bewoners tegen gelijke, integrale kosten beschikbaar is, met hetzelfde comfort op het moment van keuze en via de samenwerkingsovereenkomst Amernetwerk. Ook moet een participatietraject met de buurt zijn doorlopen;
 • eventueel verlaagd warmtetarief moet aan het non-discriminatie beginsel blijven voldoen;
 • particuliere woningeigenaren moeten de mogelijkheid krijgen hun woningen aan te sluiten voor een vergelijkbaar integraal tarief.

In het contract Ennatuurlijk/AWLTT/gemeente worden 'exit-momenten' opgenomen zodat corporaties kunnen uitstappen als niet aan de eisen wordt voldaan.

Afspraak 2021

n.v.t.

Perry van Happen van Wonen Breburg: ‘Je ziet dat er in de energietransitie een wederzijde afhankelijkheid bestaat in de wijkaanpak tussen o.a. corporaties, gemeente, bewoners en netbeheerders. Samenwerking is noodzakelijk om de energietransitie mogelijk te maken. Deze prestatieafspraak maakt samenwerken mogelijk.’

Oplossing

Langs de volgende lijnen zijn afspraken over oplossingen gemaakt:

 • Onderliggend contract tussen corporaties, gemeente en energieleverancier met exit-momenten
 • Afspraken over prijsvorming (voor corporatie/sociale huurders t.o.v. particulieren)
 • Ondersteuning gemeente Breda aan particulieren
 • Transitievisie warmte gemeente Breda, wijkenergieplannen (incl. uitrol warmtenetstrategie per wijk tot en met 2030)
 • Monitoring verlaging CO2-uitstoot
 • Gemeente stroomlijnt aanvragen en aanpak van de openbare ruimte door aanleg warmtenet
 • Combinatie met concrete afspraken over stimuleren energiebewust gedrag, klimaatadaptatie en circulair bouwen

Aanpak

Uitrol in de eerste wijken in Breda.

Meer informatie

Neem contact op met Perry van Happen, programmamanager Duurzaamheid bij Wonen Breburg.

Prestatieafspraken Breda 2019-2023

 • Plaats: Gemeente Breda
 • Wanneer: Prestatieafspraken 2019-2023
 • Betrokken partijen: Gemeente Breda, AWLTT (Bredase corporaties), GHK (huurdersplatform) en warmteleverancier Ennatuurlijk