Partnerschap bij herstructurering centrum IJmuiden

In het centrumgebied van IJmuiden is een stapeling van problemen, waaronder leegstaand commercieel vastgoed, verpauperd en versteend openbaar gebied en een concentratie van huishoudens met lage inkomens in verouderde sociale huurwoningen. Gemeente Velsen en corporaties werken in partnerschap aan de revitalisering van de sociale woningvoorraad in het centrumgebied.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak 2021-2024

De gemeente Velsen en de woningcorporaties herontwikkelen gebieden integraal. De gemeente Velsen investeert in het openbaar gebied en de bewonersparticipatie, is motor van de energietransitie in deze wijken en trekt extra rijkssubsidies aan. Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen investeren in de verbetering van de woningvoorraad (differentiatie door met name sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie). De huurdersorganisaties worden betrokken bij de planvorming en (inhoud van de) voorlichting aan huurders.

Doel: de gemeente Velsen naar een hoger kwaliteitsniveau tillen

Afspraak 2021

De directeur-bestuurders van Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen maken in het eerste kwartaal van 2021 afspraken over de gezamenlijke aanpak van de volkshuisvestelijke opgaven in IJmuiden-centrum. Deze bespreken ze met de gemeente en huurdersorganisaties.

Oplossing

 • Een meerjarig ontwikkelingsperspectief dat geconcretiseerd wordt in jaarafspraken
 • Als Meerjarenperspectief wordt een integrale benadering uiteengezet:
  • De gemeente Velsen investeert in het openbaar gebied, bewonersparticipatie, is motor van de energietransitie in deze wijken en trekt extra rijkssubsidies aan. Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen investeren in de verbetering van de woningvoorraad (differentiatie door met name sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie).
  • De huurdersorganisaties worden betrokken bij de planvorming en (inhoud van de) voorlichting aan huurders.
 • Gemeente Velsen investeert en regisseert de integrale wijkaanpak: Visie op centrumgebied en van Pont tot park.
 • In het eerste kwartaal van 2021 maken de directeur-bestuurders van Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen afspraken over een gezamenlijke aanpak van de volkshuisvestelijke opgaven in IJmuiden-Centrum.

Aanpak

De betrokken partijen hebben deze prestatieafspraak als focusafspraak benoemd voor de loopduur van de kaderafspraken (2021-2024), waarop ze gezamenlijk extra energie willen zetten. De uitwerking vindt dus de komende jaren plaats, waarbij op bestuurlijk niveau het partnerschap tussen Velison Wonen en woningbedrijf Velsen in 2021 verder wordt geconcretiseerd.

John van Opijnen, voorzitter Huurdersraad Woningbedrijf Velsen: ‘Wij zien een grote onderhoudsopgave in het centrum van IJmuiden, met allerlei gevolgen voor de leefbaarheid. We zijn blij dat nu in de prestatieafspraken is vastgelegd dat er een plan van aanpak komt waar gemeente, Woningbedrijf Velsen én Velison Wonen hun schouders onder zetten. Wij krijgen volop de kans om vanaf het begin mee te denken en te praten. Dat vinden we een mooi resultaat.’

Meer informatie

Neem contact op met John van Opijnen, voorzitter Huurdersraad Woningbedrijf Velsen.

 • Plaats: Gemeente Velsen
 • Wanneer: Kaderafspraken 2021-2024, jaarafspraken 2021
 • Betrokken partijen: Gemeente Velsen, Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen, huurdersorganisaties

Lees meer over