Verwerven particulier bezit voor verbetering van leefbaarheid

De regio Parkstad Limburg en specifiek de gemeente Heerlen kent al geruime tijd leegstand en overlast in de particuliere woningvoorraad. Dit heeft negatieve impact op de leefbaarheid van wijken. Woningcorporaties en de gemeente zien de aanpak van structurele leegstand en overlastgevende panden als gezamenlijke opgave, met de gemeente als trekkende partij.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak 2020-2024

 1. Het verwerven van particuliere woningen om de sociale huurwoningvoorraad te verruimen:
  • In de Regionale Meerjarenprogrammering Wonen en Leefbaarheid van de Regio Deal zijn concrete projecten benoemd waarbij corporaties particuliere woningen verwerven. Deze Meerjarenprogrammering hoort is onderdeel van de Regionale Prestatieafspraken.
  • Naast deze concrete projecten wordt er een generiek project ‘de Inpondmakelaar’ voor heel Parkstad uitgewerkt.
  • Corporaties richten zich komende vijf jaar op specifieke wijken/buurten als zoekgebieden.
  • Via de Regio Deal wordt ook in gebieden samengewerkt aan het aanpakken van sociaaleconomische achterstanden en wordt verbinding gemaakt met de aanpak van de woningmarktproblematiek.
 2. Als uitwerking van de regionale afspraken gaan de corporaties een aantal woningen in Kerkrade in 2020 aankopen. Dit is één van de instrumenten om de leefbaarheid in de historische linten te verbeteren volgens het aanvalsplan Bleijerheide. Corporaties betrekken de huurdersverenigingen bij het uitvoeren van deze afspraak.

Afspraak 2021

In het kader van de regiodeal gaan meerdere woningcorporaties woningen inponden. Over de criteria en voorwaarden om een woning in te ponden overleggen de partners.

Oplossing

 • Een meerjarig ontwikkelingsperspectief dat geconcretiseerd wordt in jaarafspraken.
 • Als onderdeel van de Regiodeal Parkstad Woningcorporaties kopen woningcorporaties, waar passend, particuliere huurwoningen. In de Regiodeal van Parkstad zijn afspraken gemaakt om ongeveer 1.600 particuliere woningen aan te pakken. Deze prestatieafspraak draagt bij aan de regionale doelstelling.
 • De partijen spreken af dat het inponden van particuliere woningen een geschikte mogelijkheid is op voorwaarde dat dit a) bijdraagt aan de transformatieopgave in wijken en buurten en dit b) op een voor de woningcorporatie financieel verantwoorde manier gebeurt.
 • In het kader van de Regiodeal brengt de gemeente gebieden met concentraties kwetsbaar bezit in kaart.
 • Corporaties acteren slagvaardig als zich kansen voordoen voor aankoop van particulier bezit.
 • De criteria en voorwaarden om een woning in te ponden worden overlegd in het kader van de Regiodeal.

Tim Weijers, wethouder wonen gemeente Kerkrade: ‘Door de prestatieafspraak over het inponden van particuliere woningen wordt de opgave in de goedkope particuliere voorraad kleiner, kunnen huizen worden ingezet in de sociale verhuur en worden huizen gerenoveerd en soms zelfs verduurzaamd. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in buurten en wijken.’

Meer informatie

Bekijk de prestatieafspraken 

 • Plaats: Gemeente Kerkrade
 • Wanneer: Prestatieafspraken 2020-2024
 • Betrokken partijen: Gemeente Kerkrade, woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties