Westerkwartier: samenwerking op basis van woonzorgvisie en samenwerkingsafspraken

De bevolking in gemeente Westerkwartier vergrijst sterk. Er is daarnaast vraag naar beschut wonen, een tussenvorm tussen thuis en intramuraal verblijf zoals een verpleeghuis. Zowel voor ouderen als voor andere kwetsbare groepen zijn meer geschikte woon/zorg oplossingen nodig in de bestaande sociale huurvoorraad.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak

n.v.t.

Afspraak 2021

 • De corporaties houden een vrijgekomen woning met een kostbare WMO-aanpassing maximaal drie maanden beschikbaar voor een door de gemeente voor te stellen huurder. De gemeente betaalt in geval van leegstand de maandhuur. In 2021 spreken partijen af wat wordt verstaan onder kostbaar.
 • De gemeente organiseert in het eerste half jaar van 2021 een gesprek met (zorg)partijen en corporaties met als doel inzicht te krijgen in vraag en aanbod voor beschutte woonvormen.
 • Om doelmatig met aangepaste woningen om te gaan, zijn afspraken gemaakt. (beleid vrijmaken aangepaste woning) over de doorstroming in geval van overlijden en/of verlaten van de bewoner voor wie de aanpassing is aangebracht.
 • De gemeente presenteert in 2021 een voorstel over de inzet van een coach die vragen kan beantwoorden over aanpassing van de woning, het gebruik van regelingen, het organiseren van zorg of welzijn, etc.
 • Partijen stellen in 2021 samen met lokale zorgpartijen vast hoe zij de afspraken uit het convenant Uitstroom BW vorm geven. De gemeente neemt hierin in het eerste  kwartaal van 2021 de regie.
 • Partijen maken in 2021 afspraken over de relevante onderdelen uit het Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie 2020-2025. Het gaat daarbij om afspraken over het creëren van voldoende geschikte woningen (levensloopgeschikt, nultredenwoningen, rolstoelgeschikte woningen en wonen in een veilige clustering), het vergroten van de bewustwording en kennis over langer  thuis wonen en domotica en het verkennen van een woon-zorgontwikkeling in een middelgrote kern.

Oplossing en aanpak

Samenwerking op basis van:

 • Woonzorgvisie 2019-2025 met brede maatschappelijke betrokkenheid
 • Convenant Huisvesting (ex)-cliënten Beschermd Wonen & Opvang
 • Continuering verhuur intramurale zorgcomplexen door corporaties
 • (Onderzoek naar realisatie van) beschutte woonvormen in de grote kernen
 • Woningen beschikbaar stellen voor inSightOut (zelfstandig wonen met thuisbegeleiding)

Trientje ter Steege van Wold & Waard: ‘Maak van een woonzorgvisie en prestatieafspraken over wonen en zorg geen systeemoplossing; houd het praktisch en herkenbaar voor huurders.’

Meer informatie

Neem contact op met Trientje ter Steege, beleidsmedewerker bij Wold & Waard   

 • Locatie: gemeente Westerkwartier
 • Wanneer: Prestatieafspraken 2021
 • Betrokken partijen: Gemeente Westerkwartier, Wold & Waard, Huisvesting Vredewold, Woningstichting Wierden en Borgen, Huurdersvereniging De Marne – De Terpen, Huurdersplatform Westerkwartier