Wisselwoning als tijdelijke oplossing voor spoedzoekers in Loppersum

Door aardbevingsschade is er in de gemeente Loppersum (per 1-1-2021 gemeente Eemsdelta) in veel kernen een sloop-nieuwbouwopgave om de sociale huurvoorraad toekomstbestendig te maken. Inwoners moeten tijdens de werkzaamheden tijdelijk elders gehuisvest worden en blijven bij voorkeur in de eigen kern wonen. Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende wisselwoningen voor tijdelijke huisvesting in eigen dorp.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak

n.v.t.

Afspraak 2020

Wierden en Borgen en Woongroep Marenland dragen zorg voor voldoende wisselwoningen voor tijdelijke huisvesting in eigen dorp.

  • Tijdelijke huisvesting mag niet leiden tot verdringing van reguliere woningzoekenden op de woningmarkt. Om verdringing van reguliere woningzoekenden te voorkomen wordt dit zoveel mogelijk buiten de woningvoorraad van de corporaties opgelost (in specifieke tijdelijke woonruimten). Waar nodig worden wisselwoningen van de Nationaal Coördinator Groningen gebruikt. Waar mogelijk wordt gekozen voor bouwen vóór de sloop.
  • Wanneer er sprake is van vervangende nieuwbouw krijgen bewoners via het sociaal plan de mogelijkheid om te verhuizen. We komen overeen langdurige leegstand zo veel mogelijk te beperken. Waar mogelijk zetten de corporaties, in overleg met gemeente en dorp, in op tijdelijk bewoning van leegstaande woningen.

Oplossing

Woningcorporaties Wierden en Borgen en Woongroep Marenland kennen enkele richtinggevende principes bij het verzorgen van wisselwoningen:

  • Tijdelijke huisvesting mag niet leiden tot verdringing van reguliere woningzoekenden en wordt daarom zoveel mogelijk buiten de woningvoorraad van corporaties opgelost.
  • Waar nodig worden wisselwoningen van de Nationaal Coördinator Groningen gebruikt.
  • Waar mogelijk wordt gekozen voor bouwen vóór de sloop (treintje). Zo kunnen bewoners bij sloop/nieuwbouw ervoor kiezen om één keer te verhuizen (naar nieuwbouw) of twee keer (naar wisselwoning, dan terug naar plek vorige woning).  
  • Langdurige leegstand wordt zoveel mogelijk voorkomen.
  • Huurders(organisaties) zijn intensief betrokken bij de planvorming.

Gerke Brouwer, bestuurder Woongroep Marenland: ‘De opgave om de voorraad toekomstbestendig te maken is in ons werkgebied ingrijpend en complex. Ik ben trots op hoe we met het treintjes-model deze opgave samen oppakken, met resultaat!’

Meer informatie

Neem contact op met: Esmee Dekker, communicatieadviseur Woongroep Marenland.

  • Plaats: Gemeente Loppersum
  • Wanneer: Prestatieafspraken Wonen gemeente Loppersum 2020.
  • Betrokken partijen: Gemeente Loppersum, Woongroep Marenland, Wierden en Borgen, Woonzorg Nederland, huurdersorganisaties De Huurder en De Maren