Woonlastenpact C8 corporaties in Limburg in de strijd tegen schulden

Circa één op de tien huurders kan de maandelijkse woonlasten niet betalen. De coronacrisis en flexibilisering van de arbeidsmarkt kunnen dit aandeel nog groter maken. Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in de aanpak van schuldenproblematiek. Limburgse woningcorporaties stellen een pact op om vanuit dezelfde bedoeling preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening aan te pakken.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak 2020-2023

n.v.t.

Afspraak 2021

Vanuit de op 1/1/2021 aangepaste Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en het landelijke convenant vroegsignalering schulden, komen wij tot afspraken over samenwerking en zoeken daarbij aansluiting bij bestaande werkwijzen en convenanten. Vanuit de C8 (8 grootste corporaties in Limburg) wordt gewerkt aan een gezamenlijk woonlastenpact met daarin aandacht voor samenwerking in vroegsignalering met partijen zoals energieleveranciers, WML en  zorgverzekeraars.

Oplossing

  • Gemeenten inventariseren op welke wijze invulling gegeven kan worden aan een gezamenlijke aanpak van signaleren huurachterstanden, schuldenproblematiek en preventie van huisuitzettingen.
  • Gemeenten en corporaties proberen met partners op basis van ketenverantwoordelijkheid samen te werken voor de beste resultaten. Doel: samen komen tot één maatschappelijke regeling bij mensen met schulden, door een snellere dienstverlening.
  • De inventarisatie en eventuele vervolgacties worden besproken in het Strategisch Overleg.
  • Het besluit wordt genomen om al dan niet regionaal te gaan werken met de VoorzieningenWijzer.

Aanpak

HEEMwonen, Servatius, Weller, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woonpunt, Woonwenz en ZOwonen hebben eind december 2020 het Woonlastenpact ondertekend. Op basis hiervan trekken deze acht corporaties intensiever samen op in de aanpak vroegsignalering en de schuldhulpverlening. Een delegatie, samengesteld uit de acht corporaties, is vanaf januari 2021 bezig per regio kennis te verzamelen, goede voorbeelden te delen en andere partijen te benaderen om mogelijkheden te verkennen om de aanpak in de ketensamenwerking te verdiepen, verbreden en verbeteren. Met gemeenten en partners komen de corporaties lokaal tot maatwerkafspraken.

Tom van Vliet (ZOwonen): ’In het Woonlastenpact hebben we als C8-corporaties onze gezamenlijke bedoeling vastgelegd. Dat geeft een belangrijke basis om lokaal met vertrouwen met partners maatwerkafspraken te maken. Tot werkende oplossingen komen kan alleen door samen - bijvoorbeeld met gemeente, zorgverzekeraar en werkgever – te durven bespreken wat voor het individu/huishouden het best gaat werken.’  

Meer informatie

Neem contact op met Tom van Vliet , manager Maatschappelijk Presteren ZO Wonen
Bekijk de prestatieafspraken 

  • Plaats: Gemeente Sittard-Geleen
  • Wanneer: Prestatieafspraken 2021
  • Belanghebbenden: Gemeente Sittard-Geleen, ZOwonen, Woonpunt, Wonen Limburg, ZAAM Wonen, Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg, HV Swentibold, Huurdersbelangenvereniging Geleen, Huurdersbelangen Limbricht, HBV Stein-Born