Toezicht en visitatie

Visie Autoriteit woningcorporaties: veelomvattend en risicogericht toezicht

Risicogericht

Net als haar voorganger Centraal Fonds Volkshuisvesting, heeft de Aw veel aandacht voor risicogericht toezicht: de toezichthouder geeft op basis van risicoanalyses prioriteit aan toezicht op bepaalde corporaties. Niet alle corporaties krijgen dus evenveel aandacht. De Aw benadrukt hierbij wel dat álle corporaties onder toezicht staan. De toezichthouder maakt elk jaar via beleidsregels de normen en ratio’s bekend waarop zij de risicoprofielen baseert.

Verticaal toezicht

De Aw ziet graag dat het werk van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) functioneert als aanvulling op het toezicht dat zij zelf uitvoert. De Aw wil samen met WSW en het ministerie van BZK komen tot een ‘verticaal toezichtsmodel’: Aw en WSW gebruiken een consistent kader en houden vervolgens getrapt toezicht. Ook minister Blok is voorstander van zo’n model.