Verduurzaming

Europese fondsen

Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

EFRO

Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling is een structuurfonds. Dit zijn Europese fondsen die onder regionaal beheer staan. Nederland kent vier beheerorganisaties:

Deze beheerorganisaties stellen een operationeel programma op waarin staat wat voor soort projecten in aanmerking komen. Programma’s lopen voor een periode van 7 jaar en moeten goedgekeurd worden door de Europese Commissie. De meeste programma’s stellen ook financiering beschikbaar voor projecten die op het raakvlak zitten van woningverduurzaming en innovatie. Een voorbeeld hiervan is het project Nieuwe Energie voor Groenoord van Woonplus.

Interreg

Interreg is een Europees Structuurfonds waar de nadruk ligt op grensoverschrijdende samenwerking en duurzame projecten. De programma’s voor de periode 2021-2027 zijn in voorbereiding. Belangrijke thema’s worden klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Horizon Europe

Horizon Europe is het grootschalige onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Dit programma werkt op basis van uitvragen van de Europese Commissie. Hierin verzoekt de Europese Commissie over een bepaald thema, bijvoorbeeld de European Green Deal, binnen een bepaalde periode projecten in te dienen. Het gaat om grote, grensoverschrijdende onderzoeksprojecten die een onderzoekconsortium uitwerkt.

Het opzetten van zo’n project vraagt veel voorbereidingstijd en het verdient niet direct aanbeveling om dit als woningcorporatie op je te nemen. Wel kan het voorkomen dat projectconsortia een woningcorporatie zoeken om een bepaalde innovatie te testen. Een voorbeeld hiervan is het project Syn.ikia waaraan de corporatie Area Wonen meedoet.

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden van Horizon-projecten op de website van onze Europese koepel Housing Europe.