Nieuwe bepalingsmethode voor energielabels: NTA8800

Woningcorporaties krijgen per 1 januari 2021 te maken met een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen. Dit is de NTA8800.

Door de nieuwe bepalingsmethode wijzigt de indicator van de energieprestatie: de Energie-Index wordt vervangen door de indicator primair fossiel energiegebruik. Dit is de basis voor de nieuwe klassegrenzen van energielabels. Met de invoering van de NTA8800 wijzigen ook de eisen aan nieuwbouwwoningen (zie hieronder,  BENG-eisen).

De NTA8800 is gratis beschikbaar via NEN.nl.

Waarom NTA8800?

De huidige bepalingsmethodiek voor de energieprestatie bleek niet geschikt voor zeer energiezuinige gebouwen, daarom was een herziening nodig. Daarnaast was er behoefte aan een methode die een link kon leggen met het werkelijke energiegebruik.

Met de NTA8800 verdwijnt het onderscheid tussen de meetmethode voor bestaande bouw en nieuwbouw en het onderscheid tussen woongebouwen en utiliteitsgebouwen. De Europese Unie heeft de indicator primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2) aangewezen voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.

Wat betekent NTA8800 voor corporaties?

De NTA8800 heeft voor corporaties de volgende gevolgen:

Energielabels en WWS

Met de NTA8800 verandert de indicator voor de energieprestatie, waardoor ook de klassegrenzen voor de energielabels veranderen. Door de nieuwe methode krijgt ongeveer de helft van de woningen een ander energielabel op het moment dat het huidige label is verlopen. Dit kan gevolgen hebben voor de puntentelling en daarmee voor de huurprijs.

Voor de bepaling van de energieprestatie volgens de NTA8800 zijn meer gebouwkenmerken nodig dan voor de huidige Energie-Indexbepaling. De prestatie kan dus niet zomaar worden omgezet naar de nieuwe methodiek. De huidige EP-adviseurs moeten hiervoor scholing volgen en vóór 1 januari 2021 examen doen. Corporaties die zelf adviseurs in dienst hebben, krijgen hiermee direct te maken.

BENG-eisen

Bij nieuwbouwwoningen is de NTA8800 bepalend voor het toetsen of een gebouw aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) voldoet. De BENG-eisen gaan ook in per 1 januari 2021.

BENG stelt eisen aan de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen aan de hand van drie indicatoren:

  1. Maximale energiebehoefte: hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar.
  2. Maximaal primair fossiel energieverbruik: hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen.
  3. Minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie: het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

Tegelijk gaat de TOjuli-eis in (Temperatuur Overschrijding): een eis voor temperatuuroverschrijdingen in nieuwbouwwoningen. Deze eis is bedoeld om het risico op oververhitting in de zomer tegen te gaan. TOjuli wordt ook berekend met de NTA8800.

Wilt u meer weten over BENG-indicatoren, de laatste ontwikkelingen, BENG per gebouwtype, wet- en regelgeving, de rekenmethodes en voorbeeldprojecten?

Klassen EPV

Bij nul-op-de-meterwoningen (NOM) mogen corporaties een extra bijdrage vragen van huurders: de energieprestatievergoeding (EPV). Op basis van de netto warmtevraag kan een corporatie de EPV per vierkante meter vaststellen.

Met de NTA8800 is de rekenwijze voor de netto warmtevraag beperkt veranderd, waardoor ook de klassegrenzen voor de EPV zijn gewijzigd. De oude rekenwijze is zo zuiver mogelijk omgezet naar een nieuwe.

Overgangsbepaling RVV

Om aanspraak te maken op de vermindering van de verhuurderheffing, hebben corporaties een aanvraag gedaan op basis van de Energie-Index-labelverbeteringen. Nadat corporaties die huizen hebben gerenoveerd, mogen zij alleen voor de aanmelding van de gerealiseerde labelverbetering nog de Energie-Index gebruiken, ook na invoering van NTA8800. Dit is vastgelegd in de overgangsbepaling Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming  (RVV). Voor aanvragen na 1 januari 2021 geldt de NTA8800.