Reactie Aedes op motie huurverlaging EFG-labels

Nieuws Nieuws · 23 september 2022
Expert
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Op 22 september 2022 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om huurverlaging bij EFG-energielabels mogelijk te maken via aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Door minpunten bij EFG-labels (en pluspunten bij verduurzaamde woningen) door te berekenen in het WWS, wordt verduurzaming gestimuleerd. Minister De Jonge heeft eerder al aangegeven te kijken naar mogelijke aanpassingen van het woningwaarderingsstelsel om dit mogelijk te maken.

Aedes gaat er vanuit dat deze motie aansluit bij de Nationale Prestatieafspraken. Daarin hebben woningcorporaties zich gecommitteerd aan een snellere uitfasering van de 250.000 corporatiewoningen met EFG-labels dan de wettelijke basis die het kabinet wil invoeren (ingaande per 2030). Op Prinsjesdag riep Aedes op het energiezuiniger maken van deze woningen waar mogelijk nog sneller uit te voeren in verband met de hoge energieprijzen.

Aedes begrijpt heel goed dat de politiek en kabinet zich zorgen maken over de koopkracht van heel veel huurders. Ook woningcorporaties maken zich ernstig zorgen. Om die reden trekken ze vele miljarden uit voor verduurzaming. Woningcorporaties voeren ook een gematigd huurbeleid. Zo berekenen ze huur op basis van gemiddeld 70% van de punten van het WWS. Corporaties vragen daarmee al minder huur dan ze mogen vragen. Aedes zal in overleg treden met BZK over de benodigde aanpassingen van het systeem om WWS-punten te berekenen waarna pas duidelijk wordt wat dit betekent voor huurders. Overigens hebben corporaties al toegezegd per 1 juli 2023 een eenmalige huurverlaging door te voeren bij huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

In de Nationale Prestatieafspraken heeft Aedes met het kabinet, de VNG én de Woonbond afgesproken dat nieuw beleid er niet toe mag leiden dat het realiseren van de opgave door corporaties onder druk komt. In de nadere uitwerking van de motie moet de investeringsruimte die corporaties nodig hebben om de gewenste snelle verduurzaming te kunnen bekostigen, daarom in stand blijven.

Corporaties zetten alles op alles om zo snel mogelijk woningen te verduurzamen. Tot 2030 investeren corporaties meer dan € 50 miljard in de bestaande voorraad van sociale huurwoningen. Daarmee worden onder meer 675.000 woningen geïsoleerd, 450.000 woningen van het gas gehaald en wordt de volledige voorraad van 250.000 EFG-woningen uitgefaseerd. De isolatie van huurwoningen is gratis voor huurders (dus zonder de normaal door te voeren huurverhoging na de isolatie). Zo versnellen corporaties het energiezuiniger maken van woningen, zodat energiekosten niet onnodig oplopen. Omdat niet alle woningen direct aangepakt kunnen worden, helpen energiecoaches huurders deze herfst en winter met onder andere het aanbrengen van snelle verbeteringen (tochtstrippen, folie, enz) die substantieel kunnen bijdragen aan verminderd energieverbruik.