Verduurzaming

Regionale Energie Strategie

Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Waarom een Regionale Energie Strategie?

Het Klimaatakkoord moet leiden tot een CO2-reductie van ten minste 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken, moeten regionale partijen met elkaar aan tafel. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van een Regionale Energiestrategie (RES). Denk aan kennis ontwikkelen en delen, dataondersteuning (bijvoorbeeld analyses en rekenmethodieken) of informatie over het Klimaatakkoord.

30 energieregio’s

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s, waarin onder andere gemeenten, provincies en waterschappen zijn vertegenwoordigd. Iedere regio werkt nu aan een eigen RES. De regiopartners maken gezamenlijke keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de opslag en energie-infrastructuur die daarvoor nodig zijn.

Lees meer over de 30 energieregio’s

Wat staat er in de RES?

In de RES zoeken partijen met elkaar naar de beste oplossingen voor de energietransitie in de regio. De RES beschrijft welke energiedoelstellingen de regio wil halen en hoe de regio dat wil doen. De RES is een basis voor de Transitievisie Warmte die gemeenten uiterlijk eind 2021 moeten vastleggen. Daarin staat welke wijken wanneer van het aardgas af gaan.

Een eerste versie van de RES (RES 1.0) moet een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord klaar zijn, dus halverwege 2020. RES 1.0 gaat in op:

  • het regionale aanbod voor de periode tot 2030 van elektriciteit, gas en warmte
  • concrete gebieden die geschikt zijn voor de opwek van zonne- en windenergie en warmte en duurzame gassen
  • gevolgen voor de energie-infrastructuur (ruimtelijk, financieel, planning, besluitvorming)
  • Regionale Structuur Warmte (RSW), zie toelichting

Wat is de Regionale Structuur Warmte?

De Regionale Structuur Warmte (RSW) is een overzicht van de beschikbare duurzame warmtebronnen, de vraag naar warmte en van de bestaande en te verwachten warmte-infrastructuur in de regio. De RSW is de basis voor afspraken die de verschillende partijen maken over de verdeling van het warmteaanbod in de regio. Een RSW is nodig omdat anders niet duidelijk is wie gebruik zal maken van welke warmte- of energiebronnen. De energietransitie gaat vaak over bestuurlijke grenzen heen, denk aan grootschalige wind- en zonprojecten en aqua- en geothermie (warmtenetten). Door vraag en aanbod per regio af te stemmen, kunnen de warmtebronnen optimaal worden benut.

Gezamenlijk optrekken

Een RES is een gezamenlijk plan. De RES geeft input voor de Transitievisie Warmte, die gevolgen heeft voor de vastgoedstrategie van corporaties. Het is dan ook handig als zij betrokken zijn bij de opstelling van de RES en de Transitievisie Warmte en hierin gezamenlijk op te trekken.

Meer informatie