Update regeling Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

Nieuws 18 september 2023
Expert
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Veel mensen met een collectieve aansluiting voor verwarming of huishoudelijke elektriciteit komen in aanmerking voor de Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting (TTB), die dit voorjaar bekend werd gemaakt. De aanvraagtermijn voor de TTB is met een maand verlengd, de contracthouder van het energiecontract kan tot en met 31 oktober 2023 een subsidieaanvraag doen.

Verrekening en verdeelsleutel

Voor de TTB geldt dat de ontvanger de subsidie doorberekent aan de bewoners via de energiekosten (servicekosten). Die worden daarmee dus lager.

Corporaties kunnen op basis van een geschat subsidiebedrag de servicekosten aanpassen wanneer huurders een te hoog voorschot betalen. Veel woningcorporaties hebben de servicekosten al verlaagd of bevroren in afwachting van de regeling. In dat geval is een nieuwe verlaging niet logisch. Corporaties willen namelijk voorkomen dat huurders bij de eindafrekening een deel moeten terugbetalen. De regeling stelt dat huurders in principe géén bedragen uitbetaald krijgen voor de eindafrekening.

Corporaties moeten de subsidie aftrekken van de totale energiekosten en vervolgens verdelen over bewoners, zoals zij dat nu ook doen met de energiekosten. In veel gevallen is dat naar rato van verbruik. Een huurder met een hoger energieverbruik ontvangt meer subsidie. Dat is hetzelfde als onder het reguliere prijsplafond. Helaas wekken verschillende media de verwachting dat elke huurder een vast bedrag krijgt.

Soms hebben corporaties te maken met meetbedrijven die de servicekostenafrekening uitvoeren. Hierdoor kan het complexer zijn om de subsidie te verrekenen en kan het langer duren voordat de subsidie bij de huurders terechtkomt. Het raadzaam om als corporatie tijdig contact op te nemen met het meetbedrijf om in kaart te brengen in welke situaties verrekening om extra aandacht vraagt.

Blokaansluitingen voor verwarming

Alle vormen van warmteproductie bij een blokaansluiting komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Voor vaste energiecontracten met vaste tarieven die héél 2023 onder het prijsplafond zitten kan géén subsidie worden aangevraagd.

Dit betreft dus, naast doorlevering van (stads)warmte en een collectieve cv-installatie, ook een warmtepompinstallatie, een warmte-koudeopslag, een biomassaketel of elke andere productie van warmte op basis van biogrondstoffen of andere brandstoffen.

Blokaansluitingen voor huishoudelijke elektra

Binnen de tegemoetkoming voor huishoudelijke elektra is ook een tegemoetkoming opgenomen voor het eerder mislopen van de vergoeding van 2 x € 190 in november en december 2022. Het ministerie heeft ervoor gekozen om de vergoeding voor november en december samen te voegen met de vergoeding voor heel 2023. Dit betekent dat de complete vergoeding voor bewoners met een collectieve huishoudelijke elektra-aansluiting terecht komt bij bewoners die in 2023 op het adres wonen. Dit kunnen in een aantal gevallen andere bewoners zijn dan die er in november en december 2022 woonden. De regeling biedt géén mogelijkheid een deel van de vergoeding toch uit te betalen aan de bewoners die er in 2022 woonden. Aedes heeft aangegeven dit onwenselijk te vinden. Het ministerie heeft deze keus gemaakt vanwege uitvoeringsbezwaren voor andere doelgroepen die ook vallen onder de TTB.

Alle blokaansluitingen voor huishoudelijke elektriciteit (dus niet wanneer elektriciteit wordt gebruikt voor verwarming) komen in aanmerking voor subsidie. Ook aansluitingen voor huishoudelijke elektriciteit die onder de tarieven van het reguliere prijsplafond vallen.

Ondergrens voor aantal woningen achter een aansluiting

Om als blokaansluiting in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, gelden bepaalde ondergrenzen:

  • Blokaansluiting voor elektriciteit: subsidie vanaf 1 zelfstandige wooneenheid of 4 onzelfstandige wooneenheden.
  • Blokaansluitingen voor warmte: subsidie vanaf 3 zelfstandige wooneenheden of 4 onzelfstandige wooneenheden.

Het kabinet heeft besloten af te zien van een n-1 regeling. Bij 3 zelfstandige wooneenheden is het dus mogelijk voor 3 woningen tegemoetkoming aan te vragen.

Uitvoeringskosten

Om de subsidieontvangers, in de meest voorkomende gevallen verhuurders of VvE’s, tegemoet te komen in hun uitvoeringskosten, is een afzonderlijk bedrag toegevoegd aan de subsidie voor uitvoeringskosten. De verhuurder hoeft dit aanvullende bedrag niet te verrekenen met de huurders van de aangesloten wooneenheden. Het bedrag is immers bedoeld om de kosten die de subsidieontvanger maakt, te dekken. Het bedrag sluit aan bij de tegemoetkoming die energieleveranciers ontvangen voor hun uitvoeringskosten onder de prijsplafondregeling.

Aanvraagproces

Degene die de overeenkomst tot levering van elektriciteit, gas of warmte voor de blokaansluiting heeft gesloten met een energieleverancier kan de subsidie aanvragen. Onder een overeenkomst tot levering van warmte valt ook de levering van gas voor een collectieve cv-ketel of de levering van elektriciteit voor bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling of collectieve warmtepomp. Gaat het om warmtelevering waarbij er geen leveringsovereenkomst is met een externe warmte-, gas- of elektriciteitsleverancier, bijvoorbeeld bij een propaan- of biogrondstofketel, dan kan de verhuurder de subsidie ook aanvragen.

Aanvragen voor minder dan 10 complexen kunnen hier worden gedaan

Aanvragen 10 of meer complexen kunnen hier worden gedaan (alleen voor Aedes-leden)

Let op! Het formulier voor de bulkroute van Aedes.nl is nog niet de aanvraag van de subsidie, het is slechts een aanmelding voor de bulkaanvraag. Wij sturen de laatste aanmeldingen door op vrijdag 13 oktober. Daarna sluit het formulier.