BZK publiceert handreiking selectieve woningtoewijzing

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om woningzoekenden met een crimineel of overlastgevend verleden een woning te weigeren. Zij kunnen deze selectieve woningtoewijzing niet alleen toepassen voor een hele buurt, maar ook voor specifieke straten of wooncomplexen. Dit is het gevolg van de uitbreiding van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (WBMGP). Het ministerie van BZK publiceert nu een Handreiking Selectieve woningtoewijzing. 

Gemeenten moeten bij de minister voor Wonen en Rijksdienst eerst een aanvraag doen om gebruik te mogen maken van de selectieve woningtoewijzing. De handreiking geeft informatie over de voorbereiding van zo’n aanvraag. Verder gaat de publicatie onder meer in op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de maatregelen. Het Besluit verwerking persoonsgegevens ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag is ook in de handreiking opgenomen. 

Werkgroep

Bij de voorbereiding van de wetswijziging is een Werkgroep Selectieve Woningtoewijzing opgericht. Aedes maakte hier deel van uit. Naast onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de ministeries van Veiligheid en Justitie en van BZK en een aantal gemeenten dat screening al toepaste op basis van convenanten met de politie en woningcorporaties. Deze werkgroep heeft suggesties aangedragen voor de handreiking. Het ministerie van BZK zal de handreiking regelmatig actualiseren en aanvullen met praktijkvoorbeelden uit gemeenten. 

De gewijzigde WBMGP is een uitbreiding van de Rotterdamwet. Die wet gaf gemeenten al de mogelijkheid om in bepaalde gebieden met sociale en economische problemen tijdelijk geen woningen toe te wijzen aan mensen met inkomens op bijstandsniveau.