Toelichting bij de nieuwe Huisvestingswet gepubliceerd

De Huisvestingswet 2014 treedt op 1 januari 2015 in werking. Het ministerie van BZK heeft een toelichting op de nieuwe wet gepubliceerd. De tekst is gebaseerd op de oorspronkelijke memorie van toelichting en de toelichtingen bij de nota’s van wijziging en de amendementen.

De Huisvestingswet geeft gemeenten instrumenten om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte.

Effecten op een rij

In de algemene toelichting in dit document (pagina 19 tot en met 24) zijn de belangrijkste effecten van de nieuwe Huisvestingswet kort en bondig uiteengezet. Daarbij komen aan bod:

  • Noodzaak van schaarste
  • Urgentieregeling ook mogelijk zonder schaarste
  • Geen instrument voor leefbaarheid
  • Gemeenten in een plusregio
  • Tijdelijkheid huisvestingsverordening
  • Noodzakelijk overleg over huisvestingsverordening van gemeente met onder meer woningcorporaties
  • Introductie huisvestingsvergunning
  • Passendheidscriteria zoals aard, grootte, of prijs van woonruimte en andere rangordecriteria, zoals woonduur en inschrijftijd die huisvestingsverordening kan opnemen.
  • Regels over de manier waarop woningen worden aangeboden
  • Lokaal maatwerk voor woningzoekenden met maatschappelijke of economische binding

Lees meer over