Corporaties versnellen aanpak E,F,G labels

Persbericht 28 november 2023
Expert
Ernst Koelman
Woordvoerder

Corporaties voeren hun investeringen in verduurzaming op. Bijna 40% van de corporatiewoningen heeft energielabel A of beter. Het aantal woningen met energielabel E, F of G is ten opzichte van 2022 afgenomen van 247.400 naar 180.700 woningen.

Circa 50% van de label verbetering komt door verduurzaming en circa 50% door een methodiekcorrectie in de NTA8800. Huurders ervaren de kwaliteit van hun woning ook echt als beter naarmate de woning een beter energielabel heeft. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Corporaties hebben weer flinke stappen gezet in het verduurzamen van veel woningen. De sector loopt voorop en wil daar de komende jaren mee doorgaan.
Martin van Rijn
Voorzitter Aedes
Toename aantal woningen energielabel A en beter, sterke afname aantal woningen energielabel E, F en G

Toename aantal woningen energielabel A en beter, sterke afname aantal woningen energielabel E, F en G

EFG-doelstellingen NPA in zicht

In de Nationale Prestatieafspraken is als doel gesteld dat er geen woningen meer zijn met energielabel E, F en G aan het eind van 2028. Woningcorporaties zetten flinke stappen met het wegwerken van 33.000 woningen met energielabel E, F en G in het afgelopen jaar.

Tevens hebben circa 33.000 woningen een beter label gekregen door een methodiekwijziging in de NTA8800. Dit betrof een correctie. In 2021 zorgde de overgang naar de NTA8800 voor een theoretische verslechtering van de duurzaamheidsprestaties van woningen. In de NTA8800 werd voor onverwarmde aangrenzende ruimten - zoals bergingen of trappenhuizen - gerekend met de buitentemperatuur. In de praktijk ligt die temperatuur echter hoger. Dit jaar is de NTA8800 gecorrigeerd, waardoor er weer een realistischer beeld ontstaat.

Hoe beter het energielabel, hoe hoger de ervaren woningkwaliteit

Alle verduurzamingsinvesteringen die corporaties doen, zorgen er ook voor dat huurders steeds tevredener worden over hun woning. Huurders zijn meer tevreden over de kwaliteit van hun woning naarmate het energielabel hoger is. Het verschil in ervaren woningkwaliteit van bijvoorbeeld alle woningen met label D vergeleken met alle woningen met label C is een half punt, datzelfde geldt voor alle woningen met label B vergeleken met alle woningen met label A.

Diagram: Hoe beter het energielabel, hoe hoger de ervaren woningkwaliteit

Hoe beter het energielabel, hoe hoger de ervaren woningkwaliteit

Hogere uitgaven aan woningverbetering mede door de verduurzamingsopgave

Niet alleen zijn de investeringen in woningverbeteringen aanzienlijk gestegen, er is ook een opmerkelijke toename in de uitgaven voor planmatig onderhoud, vooral vanwege de inspanningen van woningcorporaties om de woningvoorraad te verduurzamen.

Uitgesplitste instandhoudingskosten per vhe tussen 2014 en 2022

Uitgesplitste instandhoudingskosten per vhe tussen 2014 en 2022

Minder of geen aardgasverbruik: een gezamenlijke opgave

Via isolatiemaatregelen dragen corporaties al jaren bij aan het reduceren van het gasverbruik en de CO2-uitstoot. In het overstappen op efficiënte installaties en duurzame warmtepompen met minder of geen aardgasverbruik zijn echter nog grote stappen te zetten. Dit kan de sector niet alleen. Het gaat om een gezamenlijke opgave voor onder andere gemeenten en netbeheerders. Het Rijk moet duidelijke kaders meegeven.
 

Over de Aedes-benchmark
De Aedes-benchmark verschijnt dit jaar voor de 10e keer. Door diverse gegevens te bundelen ontstaat inzicht in de prestaties van individuele corporaties én de gehele sector. De benchmark bevat de volgende onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, verduurzaming, onderhoud & verbetering, beschikbaarheid & betaalbaarheid, nieuwbouw en leefbaarheid.

Het is een waardevol instrument waarmee corporaties prestaties onderling kunnen vergelijken, van elkaar kunnen leren en daarmee prestaties verder kunnen verbeteren. Dit jaar deden 272 corporaties mee, goed voor 98% van alle verhuurde corporatiewoningen.