Aedes-benchmark

Toelichting op het prestatieveld Duurzaamheid

Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

Deelscore Energielabelwaarde

De indicator energielabelwaarde (EP2) geeft de gemiddelde energetische kwaliteit van het bezit uitgedrukt in kWh/m2. De EP2 waarden komen uit de SHAERE-export. Corporaties leveren hiervoor gegevens aan uit het softwarepakket Vabi Energy Assets. De EP2 is berekend volgens de NTA8800, de nieuwe bepalingsmethode voor de energie-index. De deelscore bestaat uit de gemiddelde EP2 van de corporatiewoningen. Gebiedsmaatregelen (EMG) worden niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde.

Deelscore isolatieprestatie

De isolatieprestatie wordt weergegeven als de gemiddelde afstand tot de Isolatiestandaard. De Standaard is een maximale warmtevraag per woning in kWh/m2, afhankelijk van het bouwjaar, bouwtype en de compactheid van de woning. In de benchmark is dit jaar voor het eerst de gemiddelde afstand tot de isolatiestandaard opgenomen. Dit drukt de kwaliteit van de gebouwschil (isolatie en ventilatie) uit. Deze indicator wordt berekend uit de aangeleverde SHAERE-export uit het softwarepakket Vabi Energy Assets.

Deelscore CO2-uitstoot

De deelscore directe CO2-uitstoot geeft inzicht in het verlagen van de CO2-uitstoot van de woning. De CO2-uitstoot door gasverbruik wordt berekend op basis van geanonimiseerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS ontvangt deze gegevens per adres van de energienetbedrijven. Vooralsnog is het gasverbruik van woningen voor het jaar 2019 beschikbaar. De directe uitstoot wordt berekent over de oppervlakte van alle woningen. De indirecte CO2-uitstoot die vrijkomt in de industriesector bij het produceren van elektriciteit en warmte is als aparte indicator beschikbaar voor benchlearning.

Toelichting op de benchmarkresultaten voor prestatieveld Duurzaamheid

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode
Energielabelwaarde NTA8800 (EP2) De gemiddelde energielabelwaarde (EP2) is een maat voor de energiezuinigheid van een gebouw en wordt uitgedrukt in kWh/m2. Hoe lager het getal, hoe beter de energieprestatie.  SHAERE-export. Corporaties hebben via het softwarepakket Vabi Energy Assets gegevens aangeleverd. Juni t/m juli 2021
Isolatieprestatie (Afstand tot de Standaard) De gemiddelde afstand tot de standaard is een maat voor de kwaliteit van de gebouwschil uitgedrukt in kWh/m2 in verhouding tot de beoogde Standaard. Dit betreft isolatie en ventilatie. SHAERE-export. Corporaties hebben via het softwarepakket Vabi Energy Assets gegevens aangeleverd. Juni t/m juli 2021
Directe CO2-uitstoot De gemiddelde CO2 -uitstoot (kg/m2/jaar) van de woningen door het gebruik van gas. Een koppeling van de SHAERE-database aan geanonimiseerde gasgebruiken bij het CBS  Kalenderjaar 2019