Aedes-benchmark

Toelichting op het prestatieveld Onderhoud en verbetering

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Deelscore Instandhoudingskosten

De deelscore Instandhoudingskosten is gebaseerd op de verantwoordingsinformatie (dVi), waarbij gebruik wordt gemaakt van de via het Abm-portal aangeleverde onderhoudskosten per type woning. 

Om onderhoudsuitgaven vergelijkbaar te maken, worden in de benchmark de onderhoudskosten en investeringen samengevoegd tot instandhoudingskosten. Deze instandhoudingskosten zijn onderling wel vergelijkbaar. Dit komt mede doordat rekening wordt gehouden met het type woning en de bouwjaarperiode. 

De uit dVi afkomstige onderhoudskosten zijn onderling vergelijkbaar door het toepassen van de handleiding functionele winst-en-verliesrekening. Op deze manier zijn bijvoorbeeld de personeelslasten van een eigen technische dienst toegerekend aan de onderhoudskosten. Daardoor zijn de cijfers van corporaties met een eigen technische dienst vergelijkbaar met de cijfers van corporaties die het onderhoud hebben uitbesteed.

Deelscore Technische woningkwaliteit

De deelscore Technische woningkwaliteit maakt de technische kwaliteit van woningen inzichtelijk en zodanig dat deze te benchmarken is. Aedes gebruikt de Energie-indicator EP2 om deze deelscore te operationaliseren. Op dit moment bestaat nog geen indicator die beter op eenduidige wijze een onderling vergelijkbare technische conditiescore oplevert en die ook nog eens praktisch goed vergelijkbaar is en door corporaties aan te leveren valt. Voor de EP2 worden de gegevens gebruikt uit de SHAERE-database. Deze database wordt opgebouwd op basis van de bij het prestatieveld duurzaamheid aangeleverde gegevens uit het softwarepakket Vabi Energy Assets.

Deelscore Ervaren woningkwaliteit

De deelscore Ervaren woningkwaliteit meet wat de huurder vindt van het onderhoud van de woning. Dit wordt gemeten via de huurdersraadpleging die voor het prestatieveld Huurdersoordeel wordt georganiseerd, met een aselecte steekproef. De deelscore is bepaald door de gelijknamige indicator.

Toelichting op de benchmarkresultaten voor prestatieveld Onderhoud & verbetering

 

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode
Instandhoudingskosten De totale kosten en uitgaven (in EUR per gewogen vhe) voor instandhouding en verbetering van de woningen van de corporatie, inclusief de door de corporatie aan onderhoud en verbetering toegerekende bedrijfskosten. dVi en SBR-portal Verslagjaar (dVi) 2022
De Energie-indicator 2 (EP2) De Energie-indicator 2 (EP2) is een, in 2021 nieuwe, maat voor de energiezuinigheid van een gebouw en wordt uitgedrukt in een getal. Hoe lager het getal hoe beter de energieprestatie. Rekenmethodiek: NTA8800. SHARE-database. Corporaties hebben via de softwarepakketten Vabi Energy Assets hiervoor gegevens aangeleverd. Juli t/m juli 2023
Ervaren woningkwaliteit Oordeel (rapportcijfer) van huurders over de ervaren kwaliteit van de woning. Dit is gemeten via een aselecte steekproef onder huurders verspreid over de woningen in de portefeuille van een corporatie. Aselect onderzoek door een door de corporatie ingehuurd onderzoeksbureau, of door de corporatie zelf. September 2022 t/m augustus 2023