Woningbouwproductie corporaties weer toegenomen

Persbericht Persbericht · 29 november 2021
Experts
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

Woningcorporaties bouwden vorig jaar 15.199 nieuwe woningen. Dat is 14% meer dan in 2019. In dat jaar werd de neergaande trend in de woningbouwproductie door corporaties omgebogen. De kosten om een huis te bouwen namen met 13 % toe in vergelijking met het jaar daarvoor. Corporaties hebben de ambitie om de woningbouwproductie de komende jaren fors verder te verhogen.

Diagram die laat zijn hoeveel huizen er zijn gebouwd per jaar sinds 2013

De staafdiagram laat zien dat de woningbouwproductie van woningcorporaties na 2013 stevig terugviel. In dat jaar werden maar liefst bijna 30.000 nieuwe woningen gebouwd maar werd tevens de verhuurderheffing ingevoerd. In 2018 werd het dieptepunt bereikte met 12.743 woningen. In 2019 nam de productie weer licht toe en de stijging heeft zich doorgezet in 2020 met een nieuwbouwproductie van 15.199 woningen. Corporaties spraken begin dit jaar in de Actieagenda Wonen de ambitie uit om hun woningbouwproductie stap voor stap te verhogen naar 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

Minder kleine woningen en flexwoningen

63% van de woningen werd gebouwd in een (hoog)gespannen woningmarkt, waar veel mensen een betaalbaar huis zoeken. Het merendeel zijn sociale huurwoningen, maar er vallen ook middeldure huurwoningen (niet-DAEB) en onzelfstandige eenheden onder. 71% van de nieuwbouwwoningen heeft een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens van € 633,25. De gemiddelde huur is € 629 per maand.

Het aantal kleine woningen (minder dan 40 m2) nam af met 16%. Het aantal grotere woningen nam juist toe.

Stichtingskosten en bouwkosten nemen toe

De gemiddelde stichtingskosten (grond, bouwkosten en overige kosten) van een woning bedragen € 187.000. Om verschillende woningen goed te kunnen vergelijken, kijken we naar de stichtingskosten kosten per m2 woonoppervlak. De gemiddelde stichtingskosten per vierkante meter namen toe van € 2.256 in 2019 naar € 2.560 in 2020. Dat is een toename van 13%. De toename van de stichtingskosten wordt met name veroorzaakt door toename van de bouwkosten, die maar liefst 18% stegen. De grondkosten stegen 3%. De gemiddelde grondkosten bedragen € 22.861 per woning.

Diagram die laat zien wat de kosten zijn per verhuureenheid voor 2018, 2019 en 2020 uitgesplitst naar bouwkosten, grondkosten en overige kosten

Nieuwbouw en duurzaamheid

Het energetische kwaliteitsniveau van nieuwbouwwoningen wordt steeds hoger. Van de nieuwe woningen heeft 84% geen gasaansluiting meer. Het aantal nieuwe woningen met een warmtepomp werd meer dan verdubbeld. Ook het aandeel van woningen met externe warmtelevering (warmtenetten) stijgt al jaren. Zonnepanelen zijn een standaard ontwerpoplossing voor nieuwbouwwoningen geworden. De meest voorkomende manieren om aardgasvrij te bouwen leiden niet per se tot hogere stichtingskosten.

Over de Aedes-benchmark

Aedes brengt voor het achtste jaar op een rij de Aedes-benchmark uit. De benchmark is een vaste waarde geworden voor de corporatiesector. Niet alleen geeft het een beeld van de prestaties en de uitdaging van de corporaties tezamen, het is ook een instrument waarmee de sector zichzelf verder kan ontwikkelen.