Positie flexwerker: concurrentiebeding

De eerste veranderingen door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) traden op 1 januari 2015 in werking. Deze zijn vooral gericht op de positie van de flexwerker. Eén van de wijzigingen per 1 januari 2015 is de wijziging van de regels over het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding

Tot 1 januari 2015 was een concurrentiebeding toegestaan voor zowel een tijdelijk als een vast contract. Sinds 1 januari 2015 mag een tijdelijk contract niet meer een concurrentiebeding bevatten. Dat mag wel in een vast contract mits de werknemer meerderjarig is en het concurrentiebeding schriftelijk is aangegaan.

Uitzondering

Er geldt één uitzondering op de hoofdregel van een verbod op een concurrentiebeding in een tijdelijk contact. Deze uitzondering geldt voor situaties waarin een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Werkgevers moeten sinds 1 januari 2015 voor iedere functie waarbij een concurrentiebeding gewenst is, aangeven welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (moeten) worden beschermd bij het aangaan en inroepen van zo’n beding. Hoe specifieker en gemotiveerder de (schriftelijke) onderbouwing van die belangen is, des te groter de kans dat het concurrentiebeding stand houdt.