Positie flexwerker: oproepkracht

Met ingang van 1 januari 2015 is de positie van de oproepkracht veranderd. Oproepkrachten hebben over het algemeen een nul-urencontract of een min-maxcontract. Werkgevers hebben sinds 1 januari minder mogelijkheden om loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten als de oproepkracht niet werkt.

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang

Als een oproepkracht structureel wordt ingezet, kan een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uren per week of maand ontstaan omdat het karakter van de oproepovereenkomst dan achterhaald is. Uit de wet volgt dat wanneer een oproepkracht minimaal 3 maanden heeft gewerkt een vermoeden van de arbeidsomvang ontstaat.

Dit vermoeden houdt in dat de arbeidsomvang gelijk is aan het gemiddelde aantal gewerkte uren in de voorgaande 3 maanden. De oproepkracht kan op basis van dit rechtsvermoeden loon vorderen over dit gemiddelde aantal uren, ook als hij niet werkt. Als een werkgever het niet eens is met het rechtsvermoeden, dan moet hij dit weerleggen door bijvoorbeeld te bewijzen dat de gewerkte uren niet van structurele aard zijn.

Om te voorkomen dat je de oproepkracht moet betalen terwijl niet gewerkt is, is het noodzakelijk schriftelijk de loondoorbetaling uit te sluiten. De wet biedt hiervoor ruimte. Het uitsluiten van de loondoorbetaling is alleen mogelijk in de eerste 6 maanden van de oproepovereenkomst. Dit moet je schriftelijk overeenkomen met de werknemer.

Voor 1 januari 2015 kon de periode van 6 maanden onbeperkt bij CAO worden verlengd. Per 1 januari 2015 is de mogelijkheid om ongeclausuleerd en onbeperkt bij CAO af te wijken van de loondoorbetalingsplicht aanzienlijk beperkt. De maximale periode van 6 maanden, die blijft bestaan, mag alleen worden verlengd voor bij CAO aan te wijzen functies. Voorwaarde daarbij is dat het werk dat bij die functies hoort, incidenteel van aard is en geen vaste omvang heeft.

De CAO Woondiensten bevat geen bepaling die de periode van 6 maanden verlengt. Als een werknemer na 6 maanden een geslaagd beroep doet op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang, dan moet je dus sowieso het loon doorbetalen, ook als er niet wordt gewerkt door de oproepkracht.

Advies

Het advies is om bij oproepkrachten altijd de loondoorbetaling gedurende de eerste 6 maanden van de oproepovereenkomst schriftelijk uit te sluiten. Hiermee kun je dus voorkomen dat je salaris moet betalen ook als er niet is gewerkt.