Vijf vragen over individueel loopbaanontwikkelingsbudget

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 1 juli 2019

In de CAO Woondiensten hebben medewerkers sinds 1 januari 2010 recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Wat zijn de regels voor de besteding van dit budget?

Welke medewerkers hebben recht op een budget?

Alle medewerkers in dienst bij een corporatie hebben recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Dus ook oproepkrachten en medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Voorwaarde is wel dat deze medewerkers op 1 januari in dienst zijn, aangezien de jaarlijkse toekenning dan plaatsvindt. Voor de oproepkracht kan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen drie maanden worden aangehouden als maatstaf voor de arbeidsduur op 1 januari.

Uitzendkrachten en vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar bij een corporatie werken hebben geen recht op het loopbaanbudget.
Uitzendkrachten hebben op basis van artikel 2.7 CAO wel dezelfde rechten als corporatiemedewerkers als het gaat om functiegebonden scholing. Dit is scholing in opdracht van de werkgever die nodig is voor het vervullen van de huidige functie. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever.

Kan een medewerker zijn loopbaanbudget nog besteden nadat hij uit dienst is getreden?

Nee, het loopbaanontwikkelingsbudget kan alleen gedurende het dienstverband besteed worden. Besteden betekent in dit verband het daadwerkelijk volgen van een training, opleiding enzovoort. Budget kan dus ook in de opzegtermijn worden besteed (aanvragen en genieten van de opleiding).

Een medewerker kan geen opleiding ten laste van het loopbaanbudget volgen nadat hij uit dienst is getreden. Ook niet als de medewerker zich al ingeschreven heeft voor die opleiding toen hij nog in dienst was. In zo’n geval kan de werkgever de medewerker vragen de opleiding te annuleren. De eventuele annuleringskosten komen ten laste van het loopbaanbudget.

Waarom kan geen terugbetalingsregeling worden afgesproken van het loopbaanbudget?

Aedes en de vakbonden willen dat door het loopbaanontwikkelingsbudget zo veel mogelijk corporatiemedewerkers aan de slag gaan met hun eigen loopbaanontwikkeling. Het doel is dat medewerkers breder inzetbaar worden, zowel binnen als buiten de branche. Partijen willen hierbij zo min mogelijk drempels opwerpen. Een terugbetalingsregeling zou zo’n drempel zijn.

Vindt de besteding van het budget in eigen tijd plaats?

In de CAO is geen afspraak gemaakt over de tijd die gepaard gaat met het volgen van een opleiding die betaald wordt uit het loopbaanbudget. Dit betekent dus dat de opleiding, training enzovoort in eigen tijd van de medewerker plaatsvindt. De medewerker kan in het weekend, de avonduren of op roostervrije dagen de opleiding volgen. Vindt de opleiding onder werktijd plaats, dan moet de medewerker verlofuren opnemen.

Is een basiscursus iPad loopbaangericht?

Nee. Bij een dergelijke cursus staat centraal dat de werknemer vaardigheden ontwikkelt om de iPad effectief en efficiënt te benutten. Het gaat hierbij met name om algemene vaardigheden die los staan van het uitoefenen van een bepaalde functie of beroep. Deze algemene vaardigheden zijn niet gericht op het ontwikkelen van specifieke professionele vaardigheden of het uitbreiden en opdoen van vakkennis, gericht op het uitoefenen van een functie of beroep (huidig of toekomstig). De basiscursus iPad draagt op die manier dan ook niet bij aan de loopbaanontwikkeling van de werknemer.

De Woondiensten Employability Portal van FLOW (FLOW WEP) bevat drie instrumenten om de doorstroom van personeel te bevorderen. Voor medewerkers de Loopbaanwijzer om zich verder te ontwikkelen. Voor leidinggevenden twee instrumenten om te zorgen voor een flexibel personeelsbestand.