Aan welke projecten werkt Aedes Datastandaarden in het vierde kwartaal?

Nieuws Nieuws · 4 oktober 2023
Experts
Ton Monasso
Manager Datastandaarden
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

De afdeling Datastandaarden werkt aan verschillende projecten. Tijd voor een update over deze projecten, en wat corporaties hieraan hebben. De keuze voor deze projecten wordt gemaakt in samenwerking met diverse werkgroepen van Aedes-leden. Binnen elk project verkennen we eerst de voor– en nadelen. Daarna bekijken we opnieuw of en hoe we ermee verder gaan. Hierdoor vallen er projecten af en ontstaat er ruimte voor nieuwe.

De projecten die de afdeling Datastandaarden in het vierde kwartaal van 2023 oppakt:

1. Handreiking geslachtsregistratie

Sommige huurders en woningzoekenden ervaren problemen bij de registratie van geslacht door corporaties. Verplichte geslachtsregistratie is vaak niet noodzakelijk, maar bij alternatieven rijzen veel praktische vragen. De afdeling Datastandaarden stelt een richtlijn (handreiking) op voor corporaties en softwareleveranciers. De handreiking toetsen we bij verschillende professionals uit de sector.

2. Van een gebouwpaspoort naar een Vastgoed ID

Een gebouwpaspoort is een uniek identiteitsbewijs (ID) voor een gebouw met alles wat erin zit, zoals ruimtes, bouwdelen en materialen. Gezamenlijke afspraken hierover maken het makkelijker voor woningcorporaties, beheerders, installateurs, leveranciers, bouwbedrijven, overheden en anderen, om belangrijke informatie over het gebouw met elkaar te delen. Alle ID’s bij elkaar noemen we het Vastgoed ID. Alle betrokken partijen gebruiken zo’n Vastgoed ID in hun computersystemen.

De speerpunten voor het vierde kwartaal:

 1. Een heldere beschrijving van het concept-gebouwpaspoort.
 2. Een 'clickable demo' ter visualisering van het concept.
 3. Samen met corporaties use-cases definiëren.
 4. Het concept en de use-cases toetsen bij corporaties en bij private en publieke coalitiegenoten.
 5. Een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het Vastgoed ID in 2024.
3. Ontwikkeling en beheer Aedes ILS

Welke vastgoedinformatie is relevant voor het digitaliseren van je vastgoed in een BIM Model? De Aedes ILS specificeert welke informatie moet worden verstrekt, in welk formaat, op welke detail niveau en aan welke standaarden het moet voldoen om een digitale versie van het gebouw te maken.

De speerpunten voor het vierde kwartaal:

 1. Start implementatie van het ontwikkel-, beheer- en publicatieproces.
 2. Verbinding leggen tussen de Aedes ILS en VERA.
 3. Fit-Gap analyse van de Aedes ILS met andere ILS’en (o.a. Mini BIM, ILS O&E, BIM Basis ILS)
 4. Plan van aanpak Aedes ILS 3.0, met als doel de Aedes ILS in 2024 naar een hoger niveau te brengen.
4. Referentie GrootboekSchema

In het derde kwartaal is onderzocht of en hoe corporaties het Referentie GrootboekSchema (RGS) gebruiken, welke belemmeringen er zijn bij het gebruik en hoe we het gebruik van RGS binnen de corporatiesector kunnen stimuleren. Dit leverde 10 concrete verbeteracties op. Het komende kwartaal maken we een herstart met de RGS Beheergroep en RGS Kennisgroep woningcorporaties. In samenwerking met deze groepen stellen we een Roadmap op met de verbeteracties.

De speerpunten voor het vierde kwartaal:

 1. Impactanalyse van de toekomstige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van Inline XBRL op RGS.
 2. De laatste wijzigingen in definitieve versie RGS 3.6 doorvoeren en het evalueren van de RGS Ready definitie voor softwareleveranciers.
 3. De RGS Mapping systematiek herijken en een begin maken met het herschrijven van RGS documentatie.
5. Convenant softwareleveranciers

Om de voordelen van standaarden maximaal te benutten is het cruciaal dat corporaties, softwareleveranciers en Aedes goed samenwerken. Daarom werkten we samen met de klankbordgroep softwareleveranciers aan een concept-leveranciersconvenant. In het vierde kwartaal vervolgen we dit proces met 2 dialoogsessies, om te komen tot een breed gedragen leveranciersconvenant.

6. Klantportaalkoppeling conform VERA-standaard

Welke ervaringen hebben corporaties die al met de klantportaal-koppeling conform VERA-standaard werken en tot welke resultaten leidde dit? Deze uitvraag leidde vorig kwartaal tot een rapport dat inzicht geeft in de klantwaarde van de VERA-klantportaalkoppeling, die het ERP-systeem en een klantportaal op een standaardmanier koppelt. Op dit moment blijkt het gebruik nog beperkt te zijn. Dat biedt de gelegenheid om eerst te onderzoeken het koppelvlak inhoudelijk grote aanpassingen nodig heeft om toekomstbestendig te zijn. Dat doen we in het VERA Core-project. Daarna beoordelen we opnieuw of we wel of niet inzetten op actieve promotie en ondersteuning van de VERA-klantportaalkoppeling.

7. Verkenning VERA als basis voor een netwerk van verbonden bronsystemen (VERA Core)

Op dit moment worden voor informatie-uitwisselingen vaak maatwerkafspraken gemaakt. Als er standaarden beschikbaar zijn, gaan die vaak over een specifieke uitwisseling met een specifiek doel. Bij uitwisselingen worden gegevens vaak (eenmalig) gekopieerd. Die werkwijze is steeds minder houdbaar. Uitwisselingen zijn vaak duur, moeilijk beheersbaar en inflexibel. Daarnaast hebben corporaties vaak niet de juiste informatie op het juiste moment. Daarom moeten we naar een modernere manier van het organiseren van informatie, en het uitwisselen daarvan. We noemen dat een ‘netwerk van verbonden bronsystemen’. In het vierde kwartaal verkennen wat er nodig is voor een optimale aansluiting van VERA hierop. Dit moet uiteindelijk resulteren in VERA als dé sectorstandaard voor corporaties.

8. Onderhoudsproces en DICO

Uit de verkenning in tweede kwartaal over de standaardisatie van facturatie aan corporaties kwam naar voren dat bij corporaties de meeste facturen over onderhoudswerkzaamheden gaan. Daarom is besloten dat we ons bij e-facturatie richten op de DICO-standaard. Dit is een al langer bestaande standaard voor gegevensuitwisseling in het onderhoudsproces. De digitale uitwisseling van facturen is hiervan een onderdeel. Een deel van de woningcorporaties gebruikt al DICO. Aedes wil het gebruik verder stimuleren door het uitwerken van een standaardverklaring. Hiernaar doen we een verkenning, waarbij we kijken naar: scope, doelgroep en welke impact dit heeft op de sector.

9. Digitale inkomensverklaring

De digitale inkomensverklaring stelt woningzoekenden in staat om hun inkomensgegevens via MijnOverheid aan te leveren aan de corporatie. We bereiden de landelijke uitrol voor, in afwachting van de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving. Om corporaties op weg te helpen met de digitale inkomensverklaring bieden we ze hulpmiddelen. Deze komen beschikbaar nadat de nieuwe werkwijze via de BSN is beproefd door pilotregio's Haaglanden, Utrecht en Rotterdam.

Heb je vragen over deze projecten?

Softwareleveranciers kunnen vragen stellen via [email protected].